Opracowanie to dokonane przez kilku autorów ze środowiska partnerów społecznych nosi w sobie ściśle edukacyjny charakter, mając za cel główny pomóc zrozumieć nowym adeptom dialogu społecznego, wkraczającym ledwie w ten dynamiczny świat wielu trudnych pojęć i zagadnień. Dialog społeczny to punkt styczny często odmiennych interesów, poglądów i zadań, żeby w tym skomplikowanym procesie uczestniczyć aktywnie i twórczo, potrzebne jest podstawowe kompendium wiedzy o genezie, rozwoju i aktualnym stanie dialogu społecznego w Polsce. Książka ta, będąca praktycznym poradnikiem, może wydatnie skrócić dystans do pojęcia istoty dialogu społecznego w praktyce oraz do zrozumienia, z jak młodym i stale rozwijającym się procesem będziecie Państwo mieli do czynienia.

PLIK DO POBRANIA

Polityka społeczna w Polsce i w innych krajach przeżywała różne meandry, zarówno w sferze praktycznej, jak i teoretycznej. Pozostawała ona jednak zawsze wyrazem solidarności społecznej. W solidaryzmie społecznym widzi się bowiem nadzieję na zrównoważenie indywidualizmu, który jest wprawdzie podstawą gospodarki rynkowej ale jednocześnie stanowi zagrożenie dla wspólnych interesów i społecznej integracji. 
Wyrazem przeobrażeń polityki społecznej w sferze praktycznej są zmiany instytucjonalne, a w sferze teoretycznej – dyskusje programowe i metodologiczne. Jubileusz stulecia polityki społecznej w Polsce, oprócz wywoływania radosnych wzruszeń, skłania także do refleksji nad upływającym czasem, zachęca do zadumy i refleksji. Środowisko polityków społecznych zgromadzone w Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN podjęło dyskusję nad dotychczasowymi osiągnięciami i wyzwaniami polityki społecznej. Próbuje się w niej znaleźć odpowiedź na pytanie: w jaki sposób współczesne państwo powinno realizować funkcje opiekuńcze wobec swoich obywateli w kontekście historycznych doświadczeń i nowych wyzwań? Dyskusje te pozwalają nam pełniej dostrzec nie tylko nowe wyzwania, ale i poszerzyć możliwości lepszego radzenia sobie z nimi. 
 
Piękną tradycją środowisk naukowych jest honorowanie swoich szczególnie zasłużonych przedstawicieli publikacją im dedykowanych ksiąg jubileuszowych. Jest to szczególna forma uznania, bo autorzy księgi, zwykle koledzy i uczniowie Jubilata, ofiarowują Mu to, co w nauce cenione jest szczególnie wysoko: owoce własnych badań i przemyśleń. 
Prezentowana księga jest wyrazem głębokiego szacunku i uznania środowiska naukowego dla Pani Profesor Bożeny Balcerzak-Paradowskiej, której badania i analizy koncentrują się na tym, co ma fundamentalne znaczenie dla każdego człowieka indywidualnie, ale również dla państwa i społeczeństwa – na rodzinie. Jest to obszar bardzo trudny do prowadzenia badań, bo wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Niezbędna jest tu perspektywa polityki społecznej, socjologii, demografii, ekonomii, prawa. W swoich pracach Pani Profesor potrafi te wszystkie, jakże różne podejścia wykorzystać. Co więcej, robi to w taki sposób, że w efekcie otrzymujemy wszechstronny i jednocześnie spójny obraz badanego obiektu – rodziny. I to właśnie cecha szczególna Jej dorobku zawodowego, cieszącego się głębokim uznaniem w środowisku naukowym.
 

Kolejna publikacja Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” ma oprócz walorów kompetencyjności autorów i solidnej redakcji, wyjątkowy tym razem walor aktualności wobec dokonującej się zmiany jakościowej dialogu społecznego w Polsce. Analizy zawarte w niniejszej publikacji, w swojej różnorodności i odrębności punktów widzenia i ocen, wielowątkowo i trafnie oddają ducha dialogu czasu Trójstronnej Komisji na tle, powstałej ze wspólnej troski i wspólnej pracy, aktualnie utrwalającej się formuły Rady Dialogu Społecznego. Czytelnik będzie mógł z zainteresowaniem cofnąć się w czasie do zjawisk tyle znaczących, co nieco zatartych już w pamięci, jednocześnie zapoznając się z mechanizmami i perspektywami nowej fazy dialogu. Wydając nową książkę, wychodzimy z założenia, że o dialogu nigdy zbyt wiele.

PLIK DO POBRANIA

Rodzina jako wartość stać się może także elementem tworzenia szerszych, uniwersalnych wartości, jeśli wspólne działania doprowadzą do prawidłowego jej balansu z komponentem pracy. Czy ten balans jest w polskich realiach już widoczny, czy pokonujemy i te trudności stosunkowo łatwo jak kryzys ekonomiczny, czy sprawdza się w Polsce przyjęty unijny model polityki przyjaznej rodzinie, jako najbardziej opiekuńczy ze znanych wzorców? Czy kobiety są w większym czy mniejszym stopniu „ofiarami” braku właściwego balansu? Na te i dziesiątki innych pytań odpowie niniejsza, wspólna publikacja Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Stanowi ona z jednej strony kontynuację i poszerzenie diagnozy społecznej, prowadzonej od wielu lat, jak i stworzenie podstawy do pogłębionych, szczegółowych badań w zakresie kompleksu „praca-życie”. Staje się także, ze względu na mnogość bezpośrednio zainteresowanych, tym kompleksem podmiotów, przyczynkiem do wymiany poglądów w środowisku partnerów społecznych.

PLIK DO POBRANIA

Z radością należy przywitać publikację, jako znaczący głos w sprawie, tym bardziej, że jest ona zbiorowym dziełem samych kobiet z niepodważalnym dorobkiem naukowym - ekspertek z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod redakcją prof. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej. W opracowaniu próbowano rozpoznać sytuację zawodową i rodzinną kobiet na stanowiskach kierowniczych, uwarunkowania ich awansu zawodowego, możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym i uzyskać odpowiedz na pytanie, czy i jak fazy życia rodzinnego wpływają na możliwości ich awansu. 

PLIK DO POBRANIA

Książka zawiera zbiór opracowań na temat systemów dialogu wraz z modelami wsparcia eksperckiego funkcjonującymi w wybranych krajach Unii Europejskiej. Jest owocem prac zespołu naukowego, współpracującego z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” nad zagadnieniami dotyczącymi dialogu społecznego w Polsce i UE. Prezentowane efekty mają postać propozycji nowych rozwiązań w zakresie stworzenia modelu instytucjonalnego wsparcia eksperckiego dla polskich uczestników dialogu społecznego.

To praca zbiorowa pod redakcją Rafała Towalskiego ukazująca najnowsze dyskusje prowadzone w krajach UE na temat perspektyw rozwoju mechanizmów dialogu społecznego. Zawiera interesujące rozważania dotyczące istoty dialogu społecznego, roli państwa i instytucji samorządowych, a także ewolucji relacji między partnerami społecznymi w obrębie stosunków pracy. Przedmiotem analiz są również aktualne kontrowersje wokół wzajemnych relacji między sferą dialogu społecznego a przestrzenią dialogu obywatelskiego. Obok Rafała Towalskiego autorami tekstów są: Jan Czarzasty, Jacek Sroka oraz Tomasz Grzegorz Grosse.

Autor publikacji Andrzej Zybała stawia tezę, że lokalne partnerstwa społeczne mobilizują do rozwiązywania problemów lokalnych środowisk, ułatwiają ich pokonywanie wspierając przy tym miejscowe władze i instytucje. Wskazuje dobre praktyki partnerstw lokalnych funkcjonujących w krajach, które mocno promują takie działania: Irlandii, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Z cudzych doświadczeń musimy czerpać jak najwięcej, jednak budowanie własnego modelu partnerstwa lokalnego to nasza lekcja do odrobienia. Chociaż „W Polsce system partnerstwa ma jeszcze przed sobą długą drogę”, to od kilku lat stawiamy na niej pierwsze kroki.