20 maja 2019 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczył Współprzewodniczący Zespołu, Andrzej Mądrala. W spotkaniu udział wzięli: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski,  Podsekretarz Stanu w MZ Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS Kazimierz Kuberski.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację na temat wynagrodzenia w sektorze ochrony zdrowia, w kontekście postulatu wdrożenia odmrożenia „kwoty bazowej” w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Trwają dyskusje na temat wysokości tej kwoty oraz skutków jakie wystąpią w następstwie ewentualnej realizacji postulatu.

Ministerstwo Zdrowia odniosło się do propozycji Polskiej Federacji Szpitali w zakresie propozycji połączenia pionów: izba przyjęć/ SOR/ nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Rozwiązanie te miałyby służyć lepszemu wykorzystaniu zasobów ludzkich i materialnych szpitali. Proponowana regulacja, zdaniem MZ powinna służyć przede wszystkim większemu bezpieczeństwu pacjentów na SOR, czy lepszej, kompleksowej i regularnej opiece.

Następnie Prezes NFZ omówił skutki praktycznego wdrażania następujących zarządzeń:

  • Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 38/2019/DSOZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne,
  • Zarządzenie Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,
  • Zarządzenie Prezesa NFZ oraz Nr 43/2019/DSOZ z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ.

W dalszej części posiedzenia Ministerstwo Zdrowia przedstawiło zakres przewidywanej nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Propozycje zmian zostały opracowane przez specjalny Zespól powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.  

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)