W dniu 6 lutego 2019 r. r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, któremu przewodniczył Pan Marcin Ociepa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Współprzewodniczący Zespołu. W spotkaniu wziął również udział Pan Kazimierz Kuberski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas posiedzenia omówiono zgłoszone przez partnerów społecznych tematy.

Na wstępie przedstawicielka Ministerstwa Finansów przedstawiła informację na temat aktualnego stanu prac nad Pracowniczymi Programami Kapitałowymi i możliwością funkcjonowania Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Przedstawiciel Związku Pracodawców Polskie Szkło zasygnalizował jakie są oczekiwania branży w stosunku do Ministerstwa Środowiska odnośnie do wymogów wprowadzonych nowelizacją ustawy o odpadach i o nowych zasadach określania recyklingu  dla stłuczki szklanej. Przedstawicielka Ministerstwa Środowiska przekazała informację na ten temat.

Kontynuowana była dyskusja na temat stanowisk szczególnych i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim. Przedstawicielka CIOP poinformowała o nadesłanej przez PIP odpowiedzi na temat warunków w zakładach przemysłu szklarskiego. Skrócona wersja tej informacji zostanie przekazana stronie społecznej.

Minister K. Kuberski poinformował, że przegląd, ocena i propozycje zmian przepisów z zakresu indywidualnego (i zbiorowego) prawa pracy zostały włączone do programu prac Rady Dialogu Społecznego na 2019 r. (pkt 7 uchwały RDS z dnia 25 stycznia br. w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na 2019 r.).

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)