25 lutego 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa. Stronę rządową reprezentowali Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i  Technologii - Pan Marcin Ociepa oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Pan Kazimierz Kuberski a także przedstawiciele resortów: finansów, środowiska, energii, ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W spotkaniu uczestniczyli również eksperci Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Podczas posiedzenia omawiano stan realizacji tematów ujętych w Uchwale Nr 8 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności sektora stalowego, w tym sprawy związane z kosztami energii elektrycznej oraz systemem ETS. Poruszono także temat wykorzystania potencjału przemysłu stalowego w Polsce i zwiększenia jego roli w prowadzonych w ramach unijnych środków inwestycjach infrastrukturalnych i w budowie przemysłu stoczniowego. Strona pracodawców przedstawiła prezentacje dotyczące realizacji postulatów rekomendowanych przez RDS w Uchwale nr 8 w zakresie energii elektrycznej oraz wpływu regulacji dotyczących gospodarki odpadami na sytuację hutnictwa w Polsce. 

Podczas posiedzenie omówiono także propozycje zmian Regulaminu Zespołu. Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu.

(Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)