Założenia projektu budżetu państwa na 2020 r., pluralizm związkowy oraz waloryzacja emerytur i rent z FUS to tematy posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego.

W spotkaniu, które odbyło się 1 lipca 2019 r. stronę rządową reprezentowali: Bożena Borys-Szopa – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceprzewodnicząca Rady, Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Robaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Maciej Kopeć – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii.

Obrady Rady poprzedziła uroczystość nadania jednej z sal konferencyjnych w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” imienia Jana Guza, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w latach 2004-2019, Wiceprzewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w latach 2004-2016 oraz Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego w latach 2015-2019.

W pierwszej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat pluralizmu związkowego w służbach mundurowych. Obecnie funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej mogą zrzeszać się tylko w jednym związku zawodowym działającym w danej formacji. Celem wprowadzenia pluralizmu związkowego w ww. służbach, Prezydent RP skierował 12 czerwca br. do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

W trakcie debaty wiceminister J. Zieliński zaznaczył, że „prawo do wolności i zrzeszania się w związkach zawodowych jest zagwarantowane w Konstytucji i ustawie o związkach zawodowych”. Podkreślił, że „pluralizm związkowy to więcej demokracji”. Wprowadzenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych zostało poparte przez NSZZ „Solidarność”.
Forum Związków Zawodowych, które zrzesza obecnie działające związki w służbach mundurowych opowiedziało się za zachowaniem dotychczasowych rozwiązań prawnych.

W dalszej części obrad wiceminister T. Robaczyński zaprezentował założenia projektu budżetu państwa na 2020 r. Przyjęto, że w latach 2019 i 2020 realne tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie odpowiednio: 4,0 proc. oraz 3,7 proc. Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2019-2020 wyniesie odpowiednio: 1,8 proc. i 2,5 proc. Rząd założył także, że w 2019 r. przeciętne przeciętnie zatrudnienie w gospodarce narodowej zwiększy się o 2,2 proc., a w kolejnym roku o następne 0,5 proc. Pozwoli to kontynuować spadkową tendencję odnoszącą się do stopy bezrobocia, która (rejestrowana) na koniec 2019 r. spadnie do 5,5 proc., a na koniec 2020 r. wyniesie 5,1 proc. wobec 5,8 proc z końca 2018 r.

Następnie H. Nakonieczny – Przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych poinformował o wynikach dyskusji toczącej się w ramach połączonych zespołów ds. ubezpieczeń społecznych i ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2020 r. Podkreślił, że na forum zespołu nie udało się wypracować wspólnego stanowiska strony społecznej.

Ponadto strona społeczna Rady Dialogu Społecznego podjęła następujące Uchwały:

  • Uchwała nr 81 z dnia 1 lipca 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie przedłużającego się kryzysu społecznego w związku z sytuacją w oświacie.
  • Uchwała nr 82 z dnia 1 lipca 2019 r. strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie finansowania ochrony zdrowia.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"