W dniu 27 czerwca 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy. Stronę rządową reprezentował Marcin Zieleniecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Głównym tematem dyskusji była możliwość implementacji dorobku Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która za zadanie miała dokonać diagnozy problemów kwestii wymagających zmiany oraz zaproponować ich konkretne rozwiązania. W marcu br. Komisja zakończyła swoje prace i przedstawiła projekty nowych kodyfikacji: systemowych rozwiązań  indywidualnego i zbiorowego prawa. Projekty zostały przekazane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Postanowiono o niekierowaniu projektów kodeksów w całości, do dalszych prac.
Ustalono, że partnerzy społeczni wybiorą te elementy z przedstawionych propozycji, które mogą być przedmiotem dalszych prac i wypracowania wspólnego stanowiska. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)