Projektowi ustawy budżetowej na rok 2019 oraz działaniom rządu i partnerów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństw poświęcono kolejne posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które odbyło  się w dniu 21 września 2018 roku pod przewodnictwem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.
Przewodnicząca Rady Minister Elżbieta Rafalska rozpoczęła posiedzenie od wręczenia powołań trzem nowym osobom powołanym w skład Rady:  Tomaszowi Robaczyńskiemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów, Marcinowi Kolasie (Forum Związków Zawodowych) oraz Dobrawie Biadun (Konfederacja Lewiatan).
Minister Finansów Teresa Czerwińska przedstawiła projekt ustawy budżetowej na 2019 rok, który jak  podkreśliła zapewnia niezbędną stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych. Uwzględniono w nim nie tylko wszystkie wydatki na kontynuację priorytetowych programów rządowych, takich jak, Rodzina 500+, czy finansowanie skutków związanych z przywróceniem wieku emerytalnego, ale udało się też wygospodarować istotne środki w ramach dostępnego limitu na nowe zadania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom zarówno w zakresie wydatków społecznych i prorozwojowych. Podała, jako przykład realizację programu „Dobry start”, wprowadzenie tzw. małego ZUS-u, czy też odmrożenie kwoty bazowej dla służby cywilnej. Natomiast po stronie dochodowej uwzględniono wprowadzenie nowej 9% stawki podatku dochodowego CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Powiedziała również o zwiększonych nakładach na naukę i szkolnictwo wyższe. Wszystkie wydatki ujęte w projekcie ustawy budżetowej mają na celu wsparcie innowacyjności, konkurencyjności i potencjału polskiej gospodarki. Powiedziała, że budżet na 2019 rok jest „realny, ostrożny, odpowiedzialny i opracowany z uwzględnieniem najbardziej prawdopodobnego scenariusza makroekonomicznego.”
Henryk Nakonieczny Przewodniczący Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS poinformował, że stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok.
Strona pracowników wyraziła oczekiwanie, że Ministerstwo Finansów odniesie się do złożonych przez organizacje opinii do projektu ustawy budżetowej. Wskazano na wydatkowanie Funduszu Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na inne cele, niż ich przeznaczenie. Zwrócono również uwagę na wzrost cen w sklepach, w tym także energii w stosunku do wzrostu wynagrodzeń pracowników.
Strona pracodawców apelowała o wprowadzenie rozwiązań wspierających inwestycje i potencjał polskiej gospodarki.
W kolejnej części posiedzenia Wiceminister Elżbieta Bojanowska omówiła działania rządu na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa. Poinformowała,  że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało pierwszy w Polsce strategiczny dokument pt.: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, który wyznacza kluczowe kierunki polityki senioralnej oraz porządkuje działania instytucji publicznych. Uwzględnia on 7 obszarów polityki społecznej dotyczących ogółu osób starszych oraz 4 obszary działań skierowane bezpośrednio do niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów. Aktualnie, trwa ostatni etap prac, mający na celu wdrożenie dokumentu.
Sławomir Broniarz Przewodniczący Zespołu problemowego  ds. usług publicznych RDS przedstawił rekomendacje na temat „Działania rządu i parterów społecznych na rzecz aktywnego starzenia się społeczeństwa” wypracowane podczas prac Zespołu.
W przebiegu dyskusji partnerzy społeczni zwracali uwagę, że w Europejskim Filarze Praw Socjalnych można znaleźć zasady odnoszące się do usług publicznych, jak  również do opieki długoterminowej, a przyjęcie przez stronę społeczną porozumienia w marcu 2017 na poziomie europejskim może stanowić inspirację do dalszych prac na poziomie krajowym.
 
Podczas posiedzenia strona społeczna Rada przyjęła uchwały:
  • Uchwałę nr 60 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie dokumentu „Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych”.
  • Uchwałę nr 61 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w planach działań oraz naborze środków finansowych ze źródeł UE zadań związanych z jakością w ochronie zdrowia realizowanych przez NFZ.
  • Uchwałę nr 62 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie uwzględnienia w budżecie państwa na rok 2019 środków na budowę systemu rejestrów medycznych.
  • Uchwałę nr 63 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.