W dniu 22 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy na temat projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Projekt został przesłany do opinii partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego.
Stronę rządową reprezentował Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
 
Punktem wyjścia projektowanej regulacji były, zgłaszane przez przedsiębiorców, problemy związane z zatorami płatniczymi, czyli nieterminowym wywiązywaniem się z odroczonych płatności. Zatory płatnicze są bardzo poważnym problemem dla każdej firmy, jednakże im firma mniejsza, tym problem jest poważniejszy. Zatory płatnicze mogą skutkować między innymi brakiem możliwości regulowania przez wierzycieli własnych należności, co z kolei może prowadzić do pogorszenia reputacji danej firmy, ograniczenia inwestycji, trudności przy negocjacji kolejnych kontraktów, czy też uzyskiwaniu finansowania. Wszystkie propozycje regulacji zmierzają do stosowania formuły feir play, także w obrocie gospodarczym. Proponuje się między innymi krótsze terminy płatności, wprowadzenie obowiązku raportowego o stosowanych praktykach płatności a także wprowadzenie wysokich kar za nieterminowe płatności.
 
Do omawianego projektu ustawy planowane jest przyjęcie przez stronę społeczną Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, stanowiska w sprawie pilnego procedowania ustawy. (Dept. Dialogu Społecznego MRPiPS)