22 października września 2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.
Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan prac nad zmianami w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej. Projekt dotyczy m.in. uporządkowania przepisów dotyczących prowadzenia rejestru diagnostów laboratoryjnych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej.
 
W zakresie zmian dotyczących kwestii krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Zespół przyjął Uchwałę w sprawie powołania Podzespołu do spraw krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 
Następnie przedstawiono propozycję rozwiązań dot. prowadzenia działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów. Ustawa ma ułatwić i uprościć wykonywanie działalności gospodarczej w tym obszarze oraz zwiększyć podaż usług z zakresu fizjoterapii. Zgodnie z założeniami projektu, fizjoterapeuci będą mogli wykonywać swój zawód w formie indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.
 
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał informację o wysokości niezapłaconych przez OW NFZ należności za świadczenia nielimitowane, pozaryczałtowe. Dane, z podziałem na województwa, dotyczyły całego kraju. Ponadto przedstawił symulację kosztów podwyżek wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych w służbie zdrowia w perspektywie najbliższych 10 lat. (Dept. Dialogu Społecznego MRPiPS)