W dniu 9 lipca 2019 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ochrony zdrowia, któremu przewodniczył Pan Maciej Piróg. W posiedzeniu uczestniczyli: Pan Maciej Miłkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pan Piotr Wasilewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia w Najwyższej Izbie Kontroli oraz Pan Andrzej Jacyna – Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

W pierwszej części posiedzenia Pan Piotr Wasilewski przedstawił raport Najwyższej Izby Kontroli pt. „System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian”. Wskazał na potrzebę opracowania długookresowej strategii rozwoju systemu ochrony zdrowia oraz sformułowania w niej rekomendacji. Służyć mają one poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach: organizacji systemu ochrony zdrowia, finansowania, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, praw pacjenta i jego bezpieczeństwa oraz zasobów informacyjnych systemu.

Zaproponowano, aby do 20 sierpnia każda organizacja, biorąca udział w posiedzeniach Podzespołu, na podstawie raportu NIK oraz raportu ze wspólnej debaty dla zdrowia przygotowała projekty propozycji dalszego postępowania wraz ze wskazaniem adresatów zgłaszanych postulatów.

W dalszej części spotkania Pan Andrzej Osuch - przedstawiciel Pracodawców RP w prezentacji pt. „Finansowanie opieki zdrowotnej – potrzeby i zagrożenia” wskazał zjawiska i mechanizmy w finansowaniu, które budzą niepokój partnerów społecznych. Podkreślił również konieczność zwiększenia inwestycji w informatyzację oraz potrzebę opracowania obiektywnych wskaźników opisujących system.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)


Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"