W dniu 20 maja br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy RDS. Spotkaniu przewodniczył Pan Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. Stronę rządową reprezentowali: Pan Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz przedstawiciele MŚ i MON.

Pierwszym z punktów posiedzenia była dyskusja nad projektem ustawy MŚ o zmianie ustawy - prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest m.in. kompleksowa nowelizacja obowiązujących dotychczas regulacji odnoszących się do problematyki funkcjonowania podziemnych tras turystycznych, w tym wymagań, które muszą zostać spełnione do rozpoczęcia działalności innej niż górnicza w tego typu obiektach oraz zasad bezpieczeństwa osób przebywających na ich terenie.

Pan Minister wyjaśnił, iż zmiany dotyczą przede wszystkim:

Wydobycia bursztynu i zwalczania nielegalnej eksploatacji. Zmiany wynikają z konieczności przeciwdziałania procederowi nielegalnego wydobycia bursztynu, który prowadzi do utraty znaczących wpływów dla sektora finansów publicznych.
Wprowadzenia regulacji prawnych dla podziemnych tras turystycznych, które będą wspierać zwiększenie efektywności funkcjonowania tego typu obiektów i chronić niektóre z nich przed zamykaniem wobec konieczności ich dostosowania do zbyt rygorystycznych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Przedłużenia koncesji wydobywczych w celu ułatwienia przeprowadzenia inwestycji z możliwością zagospodarowania złoża.
Wobec uwag strony społecznej poinformował, iż aktualnie trwają konsultacje społeczne projektu, a każda zgłoszona uwaga jest skrupulatnie analizowana. Dodał, że kwestie techniczne zostaną doprecyzowane w rozporządzeniu, które będzie osobno konsultowane.

W dalszej części posiedzenia omówiono projekt ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki, który ma stanowić podstawę prawną do opracowania programu mobilizacji gospodarki (PMG) oraz nakłada na Ministra Obrony Narodowej obowiązek koordynowania przygotowania programu mobilizacji gospodarki w państwie.

Według informacji przedstawionej przez przedstawicieli MON celem projektowanej regulacji jest m.in. określenie:

wymagań dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
procedur umieszczania przedsiębiorców w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym i ich skreślania z tego wykazu;
wskazanie organów administracji rządowej właściwych w zakresie organizowania oraz sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją zadań na rzecz obronności;
zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
zasad realizacji oraz finansowania, zadań na rzecz obronności, oraz zasad pokrywania ponoszonych przez przedsiębiorców kosztów związanych z realizacją tych zadań w czasie pokoju;
zakresu, zasad opracowania i uruchamiania programu mobilizacji gospodarki, wprowadzając możliwość jego uruchomienia jeszcze przed wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych;
wskazanie Ministra Obrony Narodowej jako koordynatora wszystkich działań związanych z opracowaniem i realizacją (funkcjonowaniem) PMG w państwie w czasie „P” oraz „W”;
zasad kontroli przedsiębiorców oraz sankcji, jakim będą podlegali przedsiębiorcy nie wykonujący zadań na rzecz obronności państwa;
koniecznych zmian w innych przepisach prawa;
obowiązków dla przedsiębiorców, na których zostaną nałożone zadania na rzecz obronności państwa.

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"