W dniu 16 stycznia 2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Pierwsza część spotkania dotyczyła rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. W toku dyskusji odnoszono się jedynie do przepisów ochrony danych osobowych w zatrudnieniu – propozycji zmian w Kodeksie pracy dotyczących m.in.: danych kontaktowych osób ubiegających się o zatrudnienie, procedury antymobbingowej, czy danych biometrycznych.
Ustalono, że partnerzy nie uzgodnią wspólnego stanowiska w powyższej kwestii. Projekt po I czytaniu w Sejmie skierowany został do prac Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Przedmiotem dalszej części posiedzenia było kolegium arbitrażu społecznego z projektu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - regulacji zakładającej podniesienie rangi tej formy rozwiązywania sporów jako metody polubownej. Nowelizacja przewiduje, że  spór zakładowy rozpoznaje kolegium arbitrażu społecznego przy właściwej miejscowo wojewódzkiej radzie dialogu społecznego, natomiast spór ponadzakładowy rozpoznaje Kolegium Arbitrażu Społecznego przy Radzie Dialogu Społecznego. Choć propozycje takie były efektem pracy Komisji Kodyfikacyjnej, to partnerzy społeczni zastanawiali się, czy takie umiejscowienie kolegium arbitrażu społecznego nie zniechęci stron do jego stosowania.
Dyskusja na temat projektu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych będzie kontynuowana.

(źródło: Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)

Zdjęcia Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"