W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja: "Rodzice na rynku pracy - różne wyzwania, wspólne perspektywy"

Polityka rodzinna powinna stwarzać pewne ramy i zapewniać finansowanie, natomiast prawo do decydowania, z jakiego wymiaru urlopu rodzicielskiego korzystać i jak się nim dzielić, mają już sami rodzice – powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz CPS „Dialog” 14 marca 2014 r..

Minister dodał, że wrócił właśnie z głosowania w Sejmie nad ustawą zapewniającą świadczenie aktywizacyjne na rzecz powrotu na rynek pracy mam i ojców. W tym kontekście zauważył potrzebę częstszego wykorzystywania przez rodziców telepracy czy niepełnego wymiaru etatu – na Zachodzie ta forma pracy bardzo się sprawdza. Co prawda, zdecydowanie częściej korzystają z tych rozwiązań kobiety, co zresztą nikogo nie dziwi, ale jednocześnie zwiększa się tempo stosowania na rynku pracy urlopów ojcowskich.

Witając uczestników konferencji „Rodzice na rynku pracy – różne wyzwania, wspólne perspektywy”,Dyrektor Centrum Iwona Zakrzewska powiedziała, że temat ten został podjęty trochę w kontynuacji dyskusji, rozpoczętej podczas pierwszej w CPS „Dialog” konferencji w 2014 r. pt. „Praca i/czy rodzina: możliwość samorealizacji czy konieczność wyboru?”. Zebrane podczas spotkania głosy przedstawicieli świata nauki, biznesu i partnerów społecznych wykazały, że zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym daje poczucie satysfakcji. Dylematy praca – dom szczególnie mocno dotykają rodziców, tym bardziej, że nakładają się na dynamicznie zmieniające się realia społeczno-obyczajowe, zarówno w skali globu, jak i naszego kraju. W przypadku planowania potomstwa zatrudnienie jest dla nich najważniejszym punktem odniesienie. Generalnie Polacy chcą mieć dzieci – tylko ok. 11 proc. obecnie bezdzietnych twierdzi, że nie – natomiast kiedy już te dzieci mają, wtedy w większości preferują model partnerski rodziny, w którym oboje z rodziców mają pracę i jednocześnie wspólnie realizują obowiązki domowe. Dyrektor zachęciła do formułowania pytań o stan dzisiejszego dialogu tata-mama na rynku pracy.

Sekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko zaznaczył, że cieszy się widząc po roku Matki I Kwartału oraz radość wynikającą z uzyskanych uprawnień. MPiPS zaproponowało, że po 18 miesiącach od wejścia w życie rozwiązań związanych z urlopem rodzicielskim Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawi w Sejmie analizy, nie tylko legislacyjne, z doświadczeń obowiązywania rozwiązań i prawdopodobnie także elementy pewnych zmian. Podkreślił, że równolegle z wprowadzoną regulacją została uruchomiona strona www.rodzicielski.gov.pl, która stała się dla resortu pracy źródłem wiedzy o problemach i potrzebach zmian. Wiceminister zaprosił do dyskusji o pragnieniach rodziców, choć zwrócił uwagę na konieczność ich wyważenia, tak aby były one też przyjazne pracodawcom.

Profesor Irena E. Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej podziękowała za tytuł konferencji. Zauważyła, że dość długo byliśmy przeświadczeni, że powinniśmy dyskutować o roli kobiet na rynku pracy, natomiast to, że mówimy o rodzicach – jest sygnałem o zmianie myślenia. Dane europejskie pokazują, że gdy istnieją lepsze warunki do łączenia narzędzi do godzenia życia rodzinnego z pracą, to w tych krajach rodzi się więcej dzieci. Dlatego też demografowie coraz częściej odwołują się do tzn. ekonomicznych modeli rodziny. Według danych OECD z 2010 r. w grupie państw tej organizacji ok. 38 proc. stanowią rodziny, gdzie pracują oboje rodziców, 19 proc. - tylko jedna osoba. Profesor zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi o dostosowywanie organizacji czasu pracy do zobowiązań rodzinnych, to w dwóch różnych badaniach prowadzonych co 5 lat wynika, że Polska na tle Europy ma dość sztywne regulacje. Odsetek pracowników najemnych, którzy nie mogą zmienić godziny rozpoczęcia lub zakończenia pracy z powodów rodzinnych wynosi tu prawie 40 proc. Przytoczyła dane opracowane przez jej zespół naukowy: najmniej przychylne postawy na temat partnerskiego podziału obowiązków w rodzinie mają kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Południowej, choć wyniki badań przeprowadzone w jej Instytucie wskazują, że ogólnie w Polsce jest duże poparcie dla modelu partnerskiego rodziny, gdy oboje rodziców pracują i wychowują dzieci (ponad 50 proc.). Zwróciła uwagę, że w latach 2010-2060 o jedną trzecią spadnie liczba osób na rynku pracy, dlatego potrzebujemy lepszego wykorzystania naszych zasobów, tego, żeby Polacy decydowali się mieć dzieci.

Prezes Stowarzyszenia Matki I Kwartału Dorota Halicka-Piszko zaznaczyła, że choć jest matką trojga, to „matką pierwszego kwartału” stała się przez swojego najmłodszego syna. Podzieliła się swoimi refleksjami z czasu wolontariatu w hospicjum, gdzie dowiedziała się, jak wiele w życiu człowieka znaczy troska. Jest ona równie ważna w momencie posiadania dziecka, kiedy często też zmieniają się priorytety. W tym samym czasie, obok dumy z macierzyństwa czy ojcostwa, pojawia się strach o dotychczasowe miejsce pracy. Zaapelowała do pracodawców, aby nie dyskryminowali rodziców, nie karali ich za posiadanie dziecka, nie zmuszali do nadgodzin. Przecież urodzenie i wychowywania dzieci wykształca w rodzicach tak pożądane cechy, jak kreatywność, cierpliwość, lojalność. Swoje obserwacje i doświadczenia Stowarzyszenie wykorzystało tworząc projekt „Rodzice na start”, który ma pomóc w dialogu i szukaniu rozwiązań pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Promuje w nim takie rozwiązania, jak: praca elastyczna, praca zdalna, job-sharing, tzw. okienko, urlop na godziny, przyzakładowe żłobki i klubiki. Wiceminister Radosław Mleczko podziękował za tę listę propozycji, jednocześnie podkreślając, że część z nich już jest w dyspozycji pracowników i pracodawców, i że idą one w stronę elastyczności czasu pracy.

 
Na zdjęciu od lewej: Dyrektor CPS "Dialog" Iwona Zakrzewska, Sekretarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko,
Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, prof. Irena E. Kotowska z SGH,
Prezes Stowarzyszenia Matki I Kwartału Dorota Halicka-Piszko


Na konferencji pojawiły się Matki I Kwartału wraz z dziećmi


... które od marca 2013 r. trochę urosły.