W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” zorganizowało 21 listopada 2013 r. konferencję pt.: „Trzeci wiek, czwarty wiek – wymiary (nie)zależności na rynku pracy”. Spotkanie otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska.

Witając uczestników konferencji Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska podkreśliła, że temat jesieni naszego życia jest ważny dla nas wszystkim. Każdy z nas ma przecież bliskie osoby w wieku 60+ czy 70+, których losy w jakiś sposób łączą się z naszymi. Tymczasem proces starzenia się społeczeństwa postępuje. Obecnie w Polsce odsetek osób w wieku produkcyjnym, czyli 15-64 lata, stanowi około 71 proc. naszego społeczeństwa, w roku 2060 będzie to już 53 proc. Termin „trzeci wiek” zdaje się nie wystarczać na określenie tego procesu, coraz częściej mówi się o „czwartym wieku” – wieku późnej starości. Ma to szeroko pojęte konsekwencje dla rynku pracy, gdzie coraz częściej obserwuje się potrzebę skorzystania z umiejętności, wiedzy i doświadczenia osób starszych.

 – „Rozmawiamy o problemie senioralnym w bardzo ważnym dla resortu pracy momencie – podkreśliła otwierając konferencję Podsekretarz Stanu w MPiPS Małgorzata Marcińska. – „Obecnie trwają bowiem konsultacje międzyresortowe, społeczne nad dwoma ważnymi programami: Długofalowym projektem polityki senioralnej oraz programem „Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+. Choć w tym roku skończył się Rządowy Program na rzecz AktywnościSpołecznej Osób Starszych, to od stycznia będzie kontynuowany na lata 2014-2020, na który corocznie zostanie przeznaczone 40 mln.  – „Wiele pomysłów aktywizacji osób starszych już zostało wypracowanych, ale mam nadzieję, że na dzisiejszym spotkaniu padnie jeszcze wiele innych. Na nie czekamy i o nie prosimy – powiedziała Podsekretarz Stanu.

O szczegółach programu „Solidarność Pokoleń” poinformowała Małgorzata Sarzalska, zastępca dyrektora Departamentu Prognoz i Analiz Ekonomicznych, prezentując skonsolidowane działania w kierunku aktywizacji zawodowej i społecznej osób po 50. roku życia. Propozycji tych działań jest obecnie, jak zaznaczyła, ponad 130 – zarówno na szczeblu centralnym, wyrażonych głównie w legislacji, jak i regionalnym, realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej.

Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego nawiązał do tego, że Rada ds. Polityki Senioralnej opracowała długofalowy program na rzecz aktywizacji osób starszych. Taka instytucjonalizacja, jak podkreślił, jest ważna z punktu widzenia komunikacji problemu starzenia się społeczeństwa.

Próbę scharakteryzowania  polityki wobec starzenia się i starości w Polsce podjął prof. Piotr Błędowski z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. W zakresie aktywizacji zawodowej osób 50+ podkreślił potrzebę większego zaangażowania nie tylko ich samych, ale i pracodawców oraz podmiotów polityki rynku pracy. W przypadku zaangażowania państwa równie ważna jest polityka fiskalna. Z kolei dr Zofia Czepulis-Rutkowska opowiedziała o opiece długoterminowej dla osób starych w ujęciu porównawczym. Jej zdaniem Polska stoi wobec poważnych wyzwań związanych z opieką długoterminową. Perspektywa porównawcza powinna pomóc dobrze zdefiniować problemy i dobrać odpowiednie rozwiązania instytucjonalne ze świadomością ich uwarunkowań i efektów.

Podczas panelu dyskusyjnego, który poprowadziła Redaktor Naczelna „Dialogu” Anna Grabowska, starano się znaleźć m.in. odpowiedzi na pytania, czy pracodawcy są przygotowani na zjawisko starzenia się społeczeństwa, i czy my sami – czyli pracobiorcy i nasze rodziny jesteśmy na to gotowi.  Dyskusja w gronie partnerów społecznych, przedstawicieli organizacji senioralnych i Uniwersytetów Trzeciego Wieku potwierdziła wagę problemu i konieczność dalszych spotkań w tym temacie.

 
Wśród uczestników konferencji i panelu dyskusyjnego znaleźli się także 
przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Podsekretarz Stanu Małgorzata Marcińska otworzyła naszą konferencję.