W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Doradzać? Dokształcać? - prawo czy szansa doskonalenia (na) rynku pracy?"

„Doradzać? Dokształcać? – prawo czy szansa doskonalenia (na) rynku pracy?” -  to temat konferencji zorganizowanej przez CPS "Dialog" 30 października 2013 r. W konferencji udział wziął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Jacek Męcina, a także reprezentanci Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Głównego Urzędu Statystycznego, placówek edukacyjno-oświatowych, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, organizacji pozarządowych, a także organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Witając uczestników konferencji Dyrektor Centrum Iwona Zakrzewska podkreśliła, że uczymy się przez całe życie, i że to znane powiedzenie cytujemy w różnych kontekstach – kiedy zdobywamy doświadczenia życiowe, i kiedy odkrywamy, że potrzebujemy specjalistycznej wiedzy. W dążeniu do jej uzyskania korzystamy m.in. ze szkoleń, kursów zawodowych czy studiów podyplomowych – polski rynek pracy oferuje wiele możliwości ustawicznego rozwoju, zarówno osobom młodym, które dopiero poszukują swojego miejsca w życiu, jak i osobom starszym, którzy chcą je zmienić. Na każdym etapie życia możemy przecież zapragnąć zmiany, albo też zostać do tej zmiany zmuszeni. Zdarza się, że dylematy rozwoju życia zawodowego możemy rozwiązać sami, często jednak potrzebujemy pomocy specjalistów - trenerów, coachów, doradców, mentorów, konsultantów – i, powołanych do tego rodzaju wsparcia, organizacji oraz instytucji rynku pracy.

O tych możliwościach i narzędziach rynku pracy mówił otwierając konferencję Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Jacek Męcina. Przytoczył dane, z których wynika, że w 2011 r. swoje kwalifikacje podnosiło 36 proc. dorosłych. Podkreślił on zwłaszcza potrzebę dokształcania się osób starszych. Jaka zauważył – system szkoleń musi współdziałać z mobilnością na rynku pracy i temu właśnie ma służyć trójstronna umowa szkoleniowa – mechanizm, kiedy pracodawca wskazuje potrzeby szkoleniowe. W ten sposób tworzy się szkolenia na miarę rynku pracy. Kolejny instrument dedykowany partnerom społecznym – bo będą oni mieli możliwość monitorowania funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego – to możliwość podejmowania decyzji w aspekcie funkcjonowania części tego funduszu. Na chwilę obecną oddawane jest do dyspozycji 20 proc. tych środków. Ten program może być obudowany różnymi rozwiązaniami, dotyczącymi indywidualnych kont szkoleniowych w zakładach pracy. Jest to ogromna przestrzeń dialogu społecznego nastawionego na konkretne działania i instrumenty wsparcia rynku pracy. W 2014 r. będzie uruchamiany KFS, ale także analizy i potrzeby szkoleniowe. Wiek 45+ to najlepszy moment interwencji na rynku pracy, w którym zmniejsza się mobilność zawodowa Polaków i skłonność do zwiększania kwalifikacji. Jak zauważył wiceminister pracy, to moment, kiedy pracodawcy mający ograniczone fundusze na kapitał ludzki stawiają na młodszą kadrę, często wyłączając pracowników 45+ czy 50+. Jest to problem zwłaszcza w mikro- i małych przedsiębiorstwach, dlatego też właśnie tam MPiPS będzie finansować 100 proc. kosztów podnoszenia kwalifikacji, a w przypadku firm średnich i większych będzie to 80 proc. kosztów szkolenia.

Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych prof. Kazimierz Frieske zauważył, że warto od siebie oddzielić dwie rzeczy: uczenie się i kształcenie. Uczymy się nieustannie, nawet o tym nie wiedząc, tymczasem kształcenie sprawia nam kłopot o tyle, że nie zawsze jest celem osoby, która się uczy. Analizując dane statystyczne odnośnie kształcenia ustawicznego zauważył, że być może osiągane wskaźniki są funkcją struktury polskiej gospodarki. Lech Antkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy stwierdził, że patrząc na warszawski rynek pracy, skłonność do inwestowania w siebie ma barierę nie tylko w pracownikach, ale też w pracodawcach. Zamiast zwalniać pracowników warto „zaprzyjaźnić” siebie i ich z urzędami pracy i dostosować do rynku. Przytoczył dane Ministerstwa Edukacji Narodowej, z których wynika, że w 17,5 tys. polskich szkół pracuje 1, 4 tys. doradców zawodowych. Być może to właśnie sprawia, że obecnie osoby z wyższym wykształceniem stanowią 20 proc. wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie.

Więcej światła na sytuację kształcenia w Polsce rzuciła prezentacja Głównego Urzędu Statystycznego, z której wynika, że wśród pytanych o skorzystanie z jakiejkolwiek formy kształcenia w ciągu ostatnich 4 tygodni, znalazło się ok. 5 proc. takich, którzy to zrobili. Z innego badania GUS wiadomo, że ok. 70 proc. ankietowanych pracowników jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej. Przytoczone statystyki stały się zalążkiem dyskusji, którą poprowadziła Anna Grabowska, Redaktor Naczelna „Dialogu”, formułując pytania z pogranicza psychologii i polityki społecznej. Oprócz reprezentantów partnerów społecznych – Business Centre Club, Pracodawców RP, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” w panelu głos zabrali przedstawiciele także Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ochotniczych Hufców Pracy oraz Stowarzyszenia Edukacja i Nauka.

 
Konferencję otworzył Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina


Prof. Kazimierz Frieske próbował odpowiedzieć na pytanie, czy kształcenie zawodowe 
jest nadzieją, czy rozczarowaniem


Uczestnicy spotkania