W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Międzynarodowe seminarium pt.: "Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw"

„Zrównoważone zamówienia publiczne. Od kryterium najniższej ceny do monitorowania globalnego łańcucha dostaw” – to tytuł międzynarodowego seminarium, które odbyło się w dniu 15 marca 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Seminarium zostało wspólnie zorganizowane przez: Fundację CentrumCSR.PL, Fundację im. Friedricha Eberta oraz Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Wzięli w nim udział eksperci z Polski, Czech, Węgier, Serbii, Rumunii, Bułgarii, Niemiec i Norwegii.

Witając gości, Grzegorz Piskalski, Prezes Zarządu Fundacji CentrumCSR.PL, przedstawił pokrótce temat spotkania oraz podziękował uczestnikom za przybycie. Daniel Reichart, Dyrektor Projektu Regionalnego Fundacji im. Friedricha Eberta, podziękował pracownikom za pomoc w organizacji seminarium. Iwona Zakrzewska, Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” wyjaśniła, że uwzględnianie w zamówieniach publicznych czynników społecznych i ekologicznych może przynieść instytucjom i społeczeństwu wiele korzyści. Dodała, że w Polsce, w 2013 roku wartość zamówień publicznych wyniosła 142 mld zł, co stanowiło prawie 9 proc. PKB. „Odsetek ten znacząco wzrósł w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, jeszcze bowiem w 2004 roku było to jedynie 48 mld zł”. Przypomniała również, że w Unii Europejskiej na zamówienia publiczne wydawane jest prawie 19 proc. PKB, co stanowi ok. 2 bln euro.
Seminarium rozpoczęto prezentacją pt. „Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Prezentacja rezultatów monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w 80 instytucjach 5 polskich miast prowadzonego przez Fundację CentrumCSR.PL, którą przedstawili Marta Czapnik oraz Tadeusz Joniewicz , z Fundacji CentrumCSR.PL. Prelegenci poinformowali, że monitoring ten prowadzony był od marca 2014 roku do marca 2016. Monitorowane były naczelne i centralne organy państwowe, wyższe uczelnie, urzędy miast i jednostki podległe oraz urzędy marszałkowskie. Badano różne typy zamówień publicznych. W wyniku tego monitoringu zostało przebadanych 80 instytucji, oraz 2440 przebadanych zamówień, 1012 zamówień w 2015 roku opartych na klauzulach społecznych, 812 zamówień w 2015 roku opartych na aspektach środowiskowych. Prelegenci przedstawili również przykłady modelowych klauzul społecznych.
Głównym tematem pierwszej sesji seminarium było zagadnienie „Monitoring czy edukacja – jaka forma działania najlepiej motywuje zamawiających do stosowania Zrównoważonych Zamówień Publicznych?”. W tej części spotkania głos zabrali: Tadeusz Joniewicz z Fundacji CentrumCSP.PL, Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Leona Gergelova-Steigrova, naczelnik Działu Zamówień Publicznych w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej, Katarzyna Duda, ekspertka Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a oraz Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy. Pierwszy z prelegentów, Tadeusz Joniewicz skupił się na przykładach zamówień publicznych na uniwersytetach i uczelniach wyższych. Tomasz Pactwa przedstawił prezentację, w której omówił stosowanie klauzul społecznych w Mieście Stołecznym Warszawy. Leona Gergelowa-Steigrova wyjaśniła, jak działają zrównoważone zamówienia publiczne w Czechach. Katarzyna Duda mówiła o projekcie, który utwierdził Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a w tym, że klauzule propracownicze powinny być obowiązkowe. Adrian Staroniek wygłosił prezentację pt. „Zintegrowany System Ekonomii Społecznej w Częstochowie”. 
W trakcie drugiej sesji pn. „Przyszłość zrównoważonych zamówień publicznych”, której moderatorem był Grzegorz Piskalski Prezes Zarządu Fundacji CentrumCSR.PL, swoje wystąpienia przedstawili: Per Bondevik, Manager z Ethical Trading Initiative Norawy, Bjorn Claeson, Director, Electronics Watch oraz Mike Kilner, Senior Contracts Manager, London Universities Purchasing Consortium z Wielkiej Brytanii. Grzegorz Piskalski mówił o realizacji projektu Electronics Watch w Fundacji CentrumCSR.PL, w kontekście indywidualnych wyborów konsumpcyjnych, strukturalnym problemie innowacyjności oraz kwestii monitorowania dostawców, która jest bardzo trudna. Per Bondevik podjął temat kodeksu postępowania dla dostawców, który jest podstawą do zarządzania łańcuchem dostaw i raportowania. Bjorn Claeson wyjaśnił na czym polega projekt Electronics Watch jakie są jego rezultaty. Mike Kilner z Wielkiej Brytanii omówił temat zamówień publicznych na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. 
Trzecia i ostatnia sesja seminarium była zatytułowana: „Zrównoważone zamówienia publiczne a dialog społeczny – jakie strategie dla związków zawodowych?” W tej części udział wzięli: Sylwia Szczepańska – KK NSZZ „Solidarność”, Sanja Paunovic, Confederation of Autonomus Trade Union of Serbia, Malina Iliewa, Legal expert, Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria (Bułgaria), Karoly Gyorgy, National Confederation of Hungarian Trade Unions (Węgry) oraz Marin Florian, National Trade Union Bloc z Rumunii. Sylwia Szczepańska podczas prezentacji zatytułowanej “Rola związków zawodowych w procesie tworzenia i promowania zrównoważonych zamówień publicznych” stwierdziła, że polski rynek pracy na tle innych krajów wygląda słabo, a kontrakty cywilno-prawne przewyższają umowy terminowe. NSZZ „Solidarność” podejmuje następujące działania w tym zakresie: porozumienie z partnerami społecznymi, porozumienie w sektorze budowlanym, wspólny lobbing zapisów ustawowych, wprowadzenie klauzul społecznych, prowadzenie akcji „żółte kartki” zamówień publicznych, powstanie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego i inne. Sanja Paunovic mówiła o zrównoważonych zamówieniach publicznych i dialogu społecznym w Serbii, Malina Iliewa podjęła ten sam temat i przedstawiła, jak to wygląda w Bułgarii, Karoly Gyorgy – na Węgrzech i Marin Florian - w Rumunii, gdzie dużo inwestuje się w zamówienia publiczne. Prelegenci podsumowując tę część spotkania stwierdzili, że związki zawodowe mają do odegrania kluczową rolę w dyskusji o zrównoważonych zamówieniach publicznych. Seminarium podsumował Grzegorz Piskalski z Fundacji CentrumCSR.PL oraz Krzysztof Getka z Fundacji im. Friedricha Eberta, dziękując uczestnikom za przybycie i udział w spotkaniu.