W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Bezpieczeństwo i warunki pracy – w aspekcie aktywizacji zawodowej pracowników, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych"

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy wspólnie zorganizowały konferencję pt. „Bezpieczeństwo i warunki pracy – w aspekcie aktywizacji zawodowej pracowników, z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych.”, która odbyła się w dniu 25 lutego 2016 r. w siedzibie CPS „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

W imieniu organizatorów gości przywitała Iwona Zakrzewska Dyrektor CPS „Dialog”. Konferencję otworzyła prof. Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB. Podkreśliła, że głównym zadaniem pracodawców jest tworzenie ergonomicznych warunków pracy dla osób niepełnosprawnych, tzn. dostosowywanie ich do możliwości człowieka a także doprowadzenie do aktywizacji zawodowej tych osób. 
Prof. Wiktor Marek Zawieska, zastępca dyrektora CIOP-PIB, zwrócił uwagę uczestników na prowadzony przez nich projekt, charakteryzujący się ramowymi wytycznymi. Gdyby te wytyczne były spełnione, okazałoby się, że w 95% nie potrzeba większej ich ilości, aby móc pracować z osobami niepełnosprawnymi. Należy pamiętać o tym, aby każdy przypadek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej i przygotowanie miejsca pracy dla takiej osoby rozpatrywać indywidualnie.
Referat wprowadzający pt. „Ocena zdolności do pracy kluczem do rozwoju przedsiębiorstwa” wygłosiła dr Joanna Bugajska, Kierownik Zakładu Ergonomii CIOP-PIB. Stwierdziła, że zdolność do pracy jest powszechnie rozumiana jako brak zdrowotnych przeciwskazań do wykonywania pracy lub podlegania związanym z nią czynnikom środowiska. Nie do końca zgodziła się z tą „definicją” podkreślając fakt, że można dostosować warunki pracy tak, żeby osoby z mniejszą wydolnością fizyczną również mogły podjąć pracę. Centralny Instytut Ochrony Pracy oferuje kompleksową ocenę zdolności do pracy, tzn. stanu zdrowia, sprawności fizycznych, psychospołecznych, psychomotorycznych i sensorycznych, a także kompetencji i kwalifikacji zawodowych. W Polsce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nadal jest niski. Wynika to z barier m.in. niewiary we własne możliwości, stereotypów i braku dostosowanych warunków pracy. 
Kolejne wystąpienie należało do dr Tomasza Tokarskiego z Pracowni Biomechaniki CIOP-PIB pt. „Przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Prelegent przedstawił ogólne wymagania dotyczące obciążenia fizycznego pracownika i przestrzennej organizacji stanowiska pracy w następujących zakresach: ograniczania wysiłku fizycznego, ograniczania obciążenia związanego z pozycją przy pracy, używania dużych sił, ręcznego podnoszenia i przenoszenia ładunków, a także dostosowania stanowiska pracy do wymiarów antropometrycznych. Zapoznał uczestników konferencji z wymaganiami dotyczącymi przestrzeni pracy rąk, strefy pracy preferowanej i maksymalnej, organizacji przestrzennej stanowiska do wymiarów antropometrycznych pracownika, dostosowania wysokości płaszczyzny pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz dostosowania położenia przedmiotów pracy do ich zasięgu. 
Paweł Budziszewski z Pracowni Technik Rzeczywistości Wirtualnej CIOP-PIB zapoznał uczestników z prezentacją pt. „Komputerowe narzędzia do wspomagania realizacji procesu pracy osób niepełnosprawnych”. Przedstawił sposoby wykorzystania symulacji komputerowych i rzeczywistości wirtualnej do projektowania oraz adaptacji stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Podkreślił, że praca w wirtualnym środowisku wymaga jego stworzenia i dokumentacji i jest to metodyka sprawdzająca się w przypadku gdy tworzymy stanowiska, które w realnym świecie są jeszcze w fazie projektowania. Symulacja pracy pozwala na ocenę, czy pracownik może wykonywać dane czynności. Pozwala również na wprowadzenie uwag danego pracownika i udoskonalenie stanowiska pracy. Technikę rzeczywistości wirtualnej wykorzystuje się także do wspomagania rehabilitacji kończyn górnych. Prelegent wyjaśnił, że w systemie tym, będącym autorskim pomysłem CIOP-PIB, można używać różnorakiego sprzętu, m.in. urządzeń HMD, okularów 3D czy systemu rejestracji ruchu. 
Kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy CIOP-PIB Dorota Żołnierczyk-Zreda przedstawiła prezentację pt. „Kształtowanie psychospołecznych warunków pracy osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności”. Zwróciła szczególną uwagę na aspekty psychospołecznego środowiska pracy, które należy dostosować do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych, a są to: wymagania psychologiczne pracy, poziom kontroli w pracy, wsparcie społeczne, rozwój zawodowy oraz szkolenia dotyczące niepełnosprawności. Przedstawiła również zapisy Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które wyraźnie określają wymagania wobec pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną. 
Ostatnie wystąpienie pt. „Schorzenia przewlekłe a rynek pracy. Badanie możliwości i propozycje działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ruchowo” referowała Anna Drelich z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Przybliżyła ona uczestnikom trwające od lipca 2015 roku badanie, którego celem jest poznanie, w jaki sposób warunki w miejscu pracy, sposób wykorzystywania przerw, edukacja i interwencja w zakresie profilaktyki zdrowotnej wpływają na sprawność ruchową pracowników niepełnosprawnych, a co za tym idzie, możliwości dalszego utrzymania przez nich zatrudnienia. 
W dyskusji, prowadzonej przez Dyrektor Iwonę Zakrzewską, udział wzięli min.: Elżbieta Kossakowska z Państwowej Inspekcji Pracy, Anna Dukat – ekspert BCC, Bogumiła Szewczak z Instytutu Pamięci Narodowej, Grzegorz Stańczuk – z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wiesława Kowalska z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.