W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Wykluczeni? Oburzeni? Inni? Aktywność na rynku pracy osób w szczególnej sytuacji”

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" zorganizowało 23 maja 2013 r. konferencję pt.„Wykluczeni? Oburzeni? Inni? Aktywność na rynku pracy osób w szczególnej sytuacji”.

W spotkaniu udział wziął dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele ośrodków naukowych i badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy oraz reprezentanci organizacji pracodawców i związków zawodowych.

Zebranych Gości przywitała Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego Iwona Zakrzewska, formułując pytania istotne w kontekście tytułu konferencji. Czym jest wykluczenie społeczne? Czy może być realnym zagrożeniem w kraju, w którym wszyscy przynajmniej formalnie mają równe prawa? Czy brak pracy może powodować, że możemy czuć się wykluczeni społecznie? Jak zaznaczyła Dyrektor, nie zawsze równe prawa oznaczają równe szanse, w każdym momencie naszego życia możemy się przecież stać osobami wykluczonymi zawodowo i społecznie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Jacek Męcina podkreślił, że zależało mu na obecności na konferencji, ponieważ tematyka spotkania jest jednym z priorytetów resortu pracy, wpisuje się też w formułę spotkań i dyskusji inicjowanych przez Centrum, zgodnie z ideą dialogu społecznego. Prezentacje kolejnych gości potwierdziły słowa Ministra, a także wagę i aktualność poruszanego tematu.

Doktor Piotr Broda-Wysocki z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych zdefiniował osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Zaznaczył, że czas spowolnienia gospodarczego sprzyja okresowi zawodowej i społecznej marginalizacji. Potwierdziły to dane statystyczne dotyczące sytuacji na rynku pracy osób z niepełnosprawnością, młodych, 50 plus, które zaprezentowała na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności Głównego Urzędu Statystycznego Iwona Biały, Naczelnik Wydziału Zasobów Pracy GUS. Z kolei Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy Lech Antkowiak opowiedział o praktycznym wymiarze zetknięcia się z rynkiem pracy osób defaworyzowanych.

Nieco szerzej sytuację osób znajdujących się w szczególnym położeniu na rynku pracy zarysowali kolejni prelegenci. O dobrych praktykach pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością mówiła
Joanna Kotzian, Manager - Employer Branding HRK SA, o aktywność na rynku pracy osób po 50. roku życia – Michał Miguła z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, natomiast Małgorzata Falis, Prezeska Spółdzielni Socjalnej MaM przedstawiła na swoim przykładzie dylematy i postawy kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Pytania sformułowane podczas prezentacji miały szansę realizacji podczas panelu dyskusyjnego, który moderowała Redaktor Naczelna kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego” Anna Grabowska. Rozmowy prowadzone w gronie prelegentów, przedstawicieli ośrodków naukowych i badawczych, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, a zwłaszcza reprezentantów organizacji pracodawców i związków zawodowych, potwierdziły potrzebę dyskusji na temat aktywności na rynku pracy osób w szczególnej sytuacji, a także kolejnych spotkań.

Konferencja zgromadziła teoretyków i praktyków zagadnień polityki społecznej

Na zdjęciu od lewej: Manager - Employer Branding HRK SA Joanna Kotzian, Redaktor Naczelna
kwartalnika „Dialog” Anna Grabowska, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy
Lech Antkowiak,  Sekretarz Stanu dr hab. Jacek Męcina

 
Dane nt. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przedstawili reprezentanci Urzędu Statystycznego: 
Ewa Biały (Główny Urząd Statystyczny) oraz Michał Miguła z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (na zdjęciu do lewej)