W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji”

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wspólnie zorganizowały konferencję pt.: „Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji”, która odbyła się w dniu 8 grudnia br. w siedzibie CPS „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. 

W imieniu organizatorów, gości przywitała Izabela Hebda-Czaplicka, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych IPiSS. Konferencję otworzył prof. Zbigniew Klimiuk. Na początku wspomniał, że jest to trzecie spotkanie z cyklu „Społeczne i gospodarcze konsekwencje wejścia Polski do strefy euro”. „Pierwsze spotkanie odbyło się w kwietniu i było poświęcone przede wszystkim rynkowi pracy, a także ogólnym problemom związanym z funkcjonowaniem strefy euro, drugie spotkanie miało miejsce w lipcu i dotyczyło ubezpieczeń społecznych. Trzecie spotkanie ma na celu zakończenie tematyki związanej z konsekwencjami ewentualnego wejścia Polski do strefy euro.” Profesor podkreślił, że w następnym roku chciałby zająć się problemem polityki przemysłowej w Polsce.

Pierwszą część spotkania moderował prof. Jan Czekaj, a referat wprowadzający, pt.: „Wspólna waluta jako podstawa mocniejszej integracji europejskiej na starcie tworzenia strefy euro i po latach doświadczeń” wygłosiła dr Anna Małgorzata Kosior z Instytutu Ekonomicznego NBP. „Strefa euro odpowiedziała na problem niestabilności cen i kursów walut, lecz zabrakło w tym czegoś na zasadzie wspólnego funduszu” – tymi słowami dr Kosior podsumowała wprowadzenie strefy euro. Najważniejszą reformą jest Unia Bankowa i nie można doprowadzić do jej niekompletności, jak w przypadku innych reform. Problemem strefy euro, o którym była mowa w tym referacie jest brak Wspólnej Polityki Fiskalnej.
Następna prezentacja pt.: „Czy kraje strefy euro i spoza niej mogą dzielić wizję integracji europejskiej?” została przedstawiona przez dr ekonomii Christophera Hartwell’a Prezesa Zarządu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. Doktor Hartwell zauważył, że mówiąc o wizji dla strefy euro, nie patrzymy tylko na podział krajów na te, które są w strefie euro i te poza nią, ale wracamy do starego podziału na wschód i zachód. Wspomniał też, że postęp w regionie w kwestii polityki fiskalnej nie jest równomierny. Podsumowując, dr Hartwell stwierdził, że sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej jest dobra, ale jest jeszcze sporo rzeczy, które należy poprawić. Strefa euro natomiast zmaga się ze stagnacją gospodarczą i nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się szybko zmienić. Ostatni referat pierwszej części pt.: „Doświadczenia włoskie ze wspólną walutą” wygłosił prof. Zbigniew Klimiuk, IPiSS. Mówił on przede wszystkim o Banku Centralnym Włoch, który jako jeden z niewielu jest bankiem prywatnym. Polityka fiskalna Włoch była niedoskonała, gdy Włochy znalazły się w strefie euro nie były w stanie tej polityki poprawić. Profesor Klimiuk stwierdził, że tam, gdzie dobrze oceniane są Włochy, tam źle jest oceniana Polska i na odwrót. Podsumowując prof. Klimiuk dodał, że ekonomiści twierdzą, że strefa euro we Włoszech w ogóle nie jest potrzebna.

Moderatorem drugiej części konferencji był prof. Kazimierz Frieske, a referat wprowadzający pt. „Europejski model socjalny w strefie euro” przedstawiła prof. Stanisława Golinowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz IPiSS. Przedstawiła ona instrumenty polityki społecznej Unii Europejskiej, którymi są fundusze europejskie, metoda otwartej koordynacji, polityki sektorowe i programy regionalne. Posługując się wieloma danymi, prof. Golinowska przybliżyła uczestnikom konferencji m.in. poziom wydatków społecznych, które nadal są relatywnie duże. „Polska nie dostosowała się do EMS, ale ciągle do tego dąży” – takie podsumowanie swojego wystąpienia przedstawiła prof. Golinowska. Kolejny referat pt.: „Harmonizacja socjalna. Czy i co harmonizować?” przedstawiła dr Izabela Styczyńska Wiceprezes Zarządu Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. Skupiła się ona na pojęciu harmonizacji socjalnej, która w krajach Unii jest zjawiskiem pożądanym zarówno dla podtrzymania mobilności, płynności kapitału ludzkiego na rynku pracy, jak i wyjściu naprzeciw preferencjom obywateli. Podsumowując swoje wystąpienie stwierdziła, że podejmowanie działań legislacyjnych prowadzących do dodatkowych regulacji rynku pracy powinno mieć oparcie w ekonomii pozytywnej, w pogłębionych badaniach naukowych, a nie opierać się na niesprecyzowanych normatywnych pojęciach „solidarności unijnej” czy „dumpingu socjalnego”. Po każdej z prezentacji przeprowadzono krótką debatę z uczestnikami konferencji, w celu rozszerzenia tematu i rozwiania wszelkich wątpliwości.

Konferencja została podsumowana dyskusją poprowadzoną przez prof. Jana Czekaja z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Miała ona tytuł „Czy i co czyni wspólną walutę nadal korzystnym rozwiązaniem dla Polski?”. Profesor Czekaj stwierdził, że jeżeli strefa euro przetrwa, ponieważ zagrażają jej czynniki ekonomiczne i polityczne. Stwierdził, że jeżeli strefa euro, której zagrażają czynniki ekonomiczne i polityczne ma przetrwać to reformy, które jej dotyczą są niewystarczające. Warunkiem jej przetrwania jest integracja fiskalna.

Gości pożegnała Iwona Zakrzewska, Dyrektor CPS „Dialog” oraz złożyła wszystkim zebranym gościom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, zapraszając jednocześnie na kolejne konferencje organizowane przez Centrum.