W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Ubezpieczenia społeczne w sferze euro"

W dniu 9 lipca 2015 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się zorganizowana wspólnie przez CPS „Dialog” oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konferencja pn. „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”.
fot. CPS DialogWitając zebranych gości Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska zaznaczyła, że ta konferencja jest już drugim spotkaniem z cyklu pn. „Społeczne i gospodarcze konsekwencje wejścia Polski do strefy euro”. 
Profesor Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych przyłączając się do słów powitania uczestników konferencji dodał, że dzisiejsza konferencja jest częścią szerszego projektu poświęconego hipotetycznym konsekwencjom wejścia Polski do klubu euro, który przeżywa swoje kłopoty i dlatego tym bardziej warto o tym dyskutować. „Ten wspólny projekt CPS „Dialog” i Instytutu Pracy będzie miał swoją kontynuację po wakacjach. Myślimy o trzeciej konferencji, która będzie poświęcona świadczeniom socjalnym” – mówił.
Profesor Gertruda Uścińska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w swoim wystąpieniu zauważyła, że z punktu widzenia Polski wprowadzenie euro będzie skomplikowaną operacją ekonomiczną, społeczną i prawną. „Do dzisiejszej dyskusji, dot. wejścia polskiego systemu ubezpieczeń społecznych do strefy euro, wnosimy już pewne doświadczenia związane ze staraniami kolejnych polskich rządów jeśli chodzi o sytuację uznania transferów przekazywanych do OFE by nie były one uwzględniane przy obliczaniu deficytu budżetowego i długu publicznego. Konsultacje i wymiana informacji między Komisją Europejską a kolejnymi rządami trwały wiele lat, a ostatecznie Komisja Europejska i Eurostat nie wyraziły na to zgody” – mówiła.
Doktor Zofia Czepulis-Rutkowska z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w prezentacji pt. „Europejski Model Socjalny projekt polityczny” poruszyła kwestie m.in. genezy Europejskiego Modelu Socjalnego (EMS), znaczenia terminu EMS, metody wprowadzania na przykładzie otwartej metody koordynacji. Podsumowując swoje wystąpienie zauważyła, że Europejski Model Socjalny jest w dużej mierze elementem narracji politycznej i zmienia się wraz ze zmianami tej narracji. Dodała także, że EMS nie powinien być narzucany z „góry”, ale powinien być wynikiem negocjacji różnych interesariuszy.
Paweł Jaroszek Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił prezentację pt. „Skutki wprowadzenia euro dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” opracowaną w oparciu o dokument z kwietnia 2014 r. pn. „Analiza skutków przyjęcia zasady przeliczania i zaokrąglania kwot na zasadach matematycznych w związku z przygotowaniem administracji publicznej do wprowadzenia euro przez Rzeczpospolitą Polską przygotowany przez Międzyinstytucjonalny Zespół Roboczy do Spraw Administracji Publicznej”. 
Doktor Paweł Wojciechowski Główny Ekonomista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w prezentacji pt. „Jakie zmiany są konieczne i możliwe przed wejściem Polski do strefy euro?” zauważył, że niezależnie od przyszłych decyzji dotyczących daty akcesji, koordynacja, a nawet harmonizacja systemów zabezpieczenia społecznego, instytucji rynku pracy i systemów podatkowych jest konieczna, gdyż zmniejszy ryzyko. Polska gospodarka będzie reagować odmiennie od innych gospodarek strefy euro na wspólne wstrząsy.
Andrzej Szybkie Wicedyrektor Departamentu Rent Zagranicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w prezentacji pt. „Wybrane zagadnienia dotyczące skutków wprowadzenia euro w obszarze świadczeń dla osób migrujących” omówił skutki wypłatowe w kontekście transferu emerytur i rent, skutki w zakresie ustalania i obsługi świadczeń z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz skutki w zakresie rozliczeń z instytucjami zagranicznymi.
Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja, w której udział wzięli uczestnicy konferencji.
 
Program konferencji (do pobrania)
 
fot. CPS Dialogkonferencja CPS Dialog 9 lipca 2015 r.
 
konferencja CPS Dialog 9 lipca 2015 r.  konferencja CPS Dialog 9 lipca 2015 r.