W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy"

12 maja 2015 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego odbyła się przygotowana wspólnie przez CPS „Dialog” i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych konferencja pn. „Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy”.

Otwierając konferencję Iwona Zakrzewska, Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, podkreśliła, że o dualnym kształceniu zawodowym, jako sposobie na walkę z bezrobociem wśród młodzieży, mówi się od dawna i jest to temat, który zdecydowanie jest priorytetem na rynku pracy. Współczesny rynek pracy, charakteryzujący się wysoką dynamiką zmian, wymusza poszukiwania rozsądnego kompromisu łączącego wiedzę i umiejętności w kwalifikacjach zawodowych.

Profesor Kazimierz W. Frieske, Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, witając zebranych gości zauważył, że dzisiejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu publicznych debat o ważnych sprawach. „Kluczowe decyzje w sprawie przyszłości naszego kraju powinny być przedmiotem publicznej debaty. Cieszę się, że jest okazja do takiej debaty i liczę, że będzie ona owocna. Trochę przykro to powiedzieć, ale dramat rozgrywa się między ustami a brzegiem pucharu – wiedzę to my mamy, jakie chcielibyśmy osiągnąć rezultaty też wiemy, ale stajemy przed dramatem implementacji jak przekształcić wiedzę w sprawnie działające instytucje”- mówił.

Jako pierwszy głos zabrał prof. Mieczysław Kabaj z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, który na wstępie swojego referatu pn. „Zarys Programu Wdrożenia systemu kształcenia dualnego w Polsce. Założenia umowy społecznej” wymienił dwa modele podejścia do szkolenia zawodowego: trzeba doskonalić istniejący system szkolenia zawodowego (nie zmieniając go) lub wdrożyć dualny system kształcenia. Jak zauważył prof. Kabaj przyczynami wysokiego bezrobocia młodych są m. in. niska jakość kształcenia zawodowego, brak koordynacji kształcenia z popytem na pracę oraz marginalny zakres współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Według prof. Kabaja za stopniowym wdrażaniem dualnego systemu kształcenia zawodowego w Polsce przemawiają 4 przesłanki: 1. niska efektywność zatrudnieniowa szkolnego systemu kształcenia zawodowego, dominującego w Polsce; 2. mała aktywność zawodowa uczniów szkół zawodowych i studentów studiów dziennych; 3. negatywne opinie pracodawców o jakości i przydatności kształcenia zawodowego; 4. przestarzałe wyposażenie warsztatów szkolnych, pracowni szkolnych i Centrów Kształcenia Praktycznego.

Profesor Urszula Jeruszka z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w referacie pn. „Kształcenie zawodowe w dualnym systemie – ujęcie teoretyczne i praktyczne” przytoczyła m. in. dane GUS, według których 56% pracujących Polaków nigdy nie pracowało w wyuczonym zawodzie, w tym z wykształceniem  zasadniczym – 39%, średnim – 62%, wyższym – 72%.  Na podstawie wielu badań, w tym tych przeprowadzanych w Instytucie, wysnuła wniosek, że absolwentom szkół zawodowych brakuje głównie kompetencji społecznych oraz praktycznych umiejętności zawodowych. Absolwenci kształceni wg modelu dualnego częściej posiadają kompetencje zgodne z oczekiwaniami pracodawców, szybciej znajdują i częściej utrzymują pracę w wyuczonym zawodzie niż absolwenci z tym samym zawodem kształceni wg modelu szkolnego.

Dyrektor Maria Montowska z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) w swojej prezentacji pn. „Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy” omówiła system dualnego kształcenia w Niemczech. System ten działa bardzo dobrze bo m. in. angażuje wszystkich partnerów występujących w procesie edukacji: szkołę, pracodawcę i ucznia. Dodatkowo zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry, a pracodawcy współtworzą ten system więc także ponoszą za niego odpowiedzialność. Wsparcie ze strony przedsiębiorców polega na ich aktywnym uczestniczeniu w systemie edukacji zawodowej, ścisłej współpracy ze szkołami co gwarantuje praktyczną naukę zawodu i lepszy start na rynku pracy. Co czwarta firma w Niemczech jest zakładem kształcącym co gwarantuje uczniom dostęp do nowych technologii i innowacji.

Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Związku Rzemiosła Polskiego, w prezentacji pn. „Kształcenie dualne w działaniu rzemiosła” zaznaczyła, że nowym trendem działalności organizacji rzemiosła jest prowadzenie szkół zawodowych, w których uczniowie zajęcia praktyczne mają organizowane u rzemieślników a teorię w szkole. Trend ten poprawia efektywność kształcenia zawodowego i ma tendencję rozwojową. Niepokojącym faktem przytoczonym przez dyr. Kosakowską jest zmniejszająca się co roku liczba zakładów szkolących uczniów w rzemiośle – w 2012 roku zakładów szkolących uczniów było 25 140, w 2014 roku 23 819.

Wieńczysław Andrzej Targ, Zastępca Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, podczas swojego wystąpienia po krótce scharakteryzował działalność OHP, do której dwóch głównych zadań należy: działalność wychowawcza i działalność związaną z rynkiem pracy. Adresatem oddziaływań OHP jest młodzież w wieku 15-25 lat. Często jest to młodzież pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, w dużej części patologicznych, mająca trudności w szkole. Są to też absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (bądź uczniowie ostatnich klas tych szkół), absolwenci wyższych uczelni – młodzież wykształcona i z pewnymi już kwalifikacjami zawodowymi – zagrożona jednak bezrobociem oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy w czasie wolnym od nauki chcą pracować za pośrednictwem OHP, zdobyć doświadczenie zawodowe i przy okazji poprawić własną sytuację materialną. Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Oferta OHP w zakresie szkolenia zawodowego jest bardzo różnorodna i umożliwia młodzieży wybór interesującego ją zawodu spośród 77 profesji.

W trakcie burzliwej dyskusji głos zabrali m.in.: Bogdan Grzybowski z OPZZ; Zbigniew Żurek, Wiceprezes BCC; Paweł Trojanowski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach; Jacek Hordejuk z Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku; Krzysztof Podwójcic z Instytutu Badań Edukacyjnych; Roman Laskowski z Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność”; oraz Magdalena Mazik–Gorzelańczyk z Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 12.05.2015
Na zdjęciu od lewej: Wieńczysław A. Targ, Iwona Zakrzewska,
prof. Kazimierz W. Frieske, prof. Mieczysław Kabaj, prof. Urszula Jeruszka.

prof. Urszula Jeruszka
Absolwenci kształceni wg modelu dualnego częściej posiadają kompetencje
zgodne z oczekiwaniami pracodawców mówiła prof. U. Jeruszka z IPiSS.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 12.05.2015
Na zdjęciu do lewej: B. Grzybowski, M. Montowska, W. Targ,
I. Zakrzewska, prof. K. Frieske, prof. M. Kabaj.

prof. Mieczysław Kabaj
Jak zauważył prof. M. Kabaj przyczynami wysokiego bezrobocia młodych
jest m.in. niska jakość kształcenia zawodowego.