W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Efektywna polityka rodzinna - gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?"

17 marca 2015 r. w siedzibie CPS „Dialog” odbyła się zorganizowana wspólnie przez CPS „Dialog” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych konferencja pn. „Efektywna polityka rodzinna – gwarantowane świadczenia czy selektywne wsparcie?

Otwierając konferencję Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska podkreśliła, że świadczenia rodzinne to bardzo ważny aspekt naszego życia, a sposób w jaki przekładają się one na jakość funkcjonowania naszego społeczeństwa jako całości może przełożyć się nie tylko na brak stabilności funkcjonowania rodziny, ale może także przełożyć się i mieć wpływ na stabilność kraju.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz witając zebranych gości podkreślił, że temat polityki prorodzinnej jest istotny w życiu codziennym, a dla związków zawodowych jest to także temat i problematyka bardzo żywa i wszystkie trzy centrale: OPZZ, NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych wielokrotnie  poruszały ten problem. „Jest spór, także w środowiskach związkowych, czy środki powinny być kierowane selektywnie, czy nie. Czy wspierać wszystkich czy też pomoc kierować tylko i wyłącznie do tych potrzebujących? Będzie potrzeba znalezienia jakiegoś konsensusu, ale najważniejsze jest to by inwestować w to co jest dzisiaj najistotniejsze – w rodzinę, w przyszłość, w dzieci i młodzież. Dyskutujmy, zgłaszajmy propozycje i budujmy jak najlepszy projekt, który umocni polską rodzinę i skieruje świadczenia do tych najbardziej potrzebujących”– mówił.

Profesor Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, witając uczestników konferencji podkreślił, że sytuacja demograficzna w Polsce od wielu lat ulega pogorszeniu. Związane jest to ze zmianą demograficzną, a także z pewnymi niekorzystnymi zjawiskami związanymi z sytuacją na rynku pracy i  procesami migracyjnymi. „Czeka nas projekt 1 000 zł miesięcznie przez rok od urodzenia dziecka dla studentów, bezrobotnych, rolników i pracujących na umowach o dzieło, czeka nas także ważna debata dotycząca systemu podatkowego, który będzie bardziej sprawiedliwy bo będzie uwzględniał liczbę członków rodziny” – mówił.

Prof. Józefina Hrynkiewicz z UW w swoim wystąpieniu „Zasady udzielania świadczeń rodzinnych” zauważyła, że rodzina w polskiej tradycji jest najwyższą wartością, a rząd podejmuje szereg pozytywnych działań w polityce prorodzinnej. Według prof. Hrynkiewicz pomoc powinna być powszechna i docierać tam gdzie jest potrzebna. Ponadto należy pomagać tak by chronić godność ludzi i rodzin, którym się pomaga. Polityka prorodzinna i pomoc w jej ramach powinna być na pewnym poziomie – taniość nie powinna być głównym wyznacznikiem.

Piotr Szumlewicz z OPZZ w wystąpieniu pn. „Ku socjaldemokratycznej polityce społecznej”  skupił się na tym dlaczego świadczenia w polityce społecznej powinny mieć charakter uniwersalny. Według eksperta OPZZ przemawia za tym m.in. fakt, że świadczenia selektywne są stygmatyzujące zaś świadczenia uniwersalne cieszą się powszechnym poparciem społecznym.

Jako kolejna głos zabrała dr Katarzyna Tuszyńska z OPZZ przedstawiając referat „Polityka rodzinna w kontekście selektywnych świadczeń społecznych”. Według dr Tuszyńskiej świadczenia rodzinne w Polsce mają głównie charakter socjalny, tj. mają, w założeniu, służyć jako wsparcie rodzin w trudniejszej sytuacji materialnej i rodzinom najuboższym powinien służyć system pomocy społecznej. „Ponieważ selektywność nie dotyczy jedynie kwestii dochodowych, to ostatecznie świadczenia w swojej większości mają charakter selektywny. Nawet, jeśli do ich przyznania nie jest brane kryterium dochodowe” – mówiła. Na zakończenie rekomendowała by wobec dylematu – zmniejszać prawdopodobieństwo nieudzielenia wsparcia potrzebującym versus zmniejszać prawdopodobieństwo udzielenia wsparcia niepotrzebującym należy zwiększać efektywność wsparcia poprzez eliminację jak największej ilości błędów w jego adresowaniu oraz skuteczności wsparcia.

Jako ostatnia wystąpiła dr Monika Gładoch, Pracodawcy RP, z referatem pn. „Obowiązki pracodawcy w kontekście polityki prorodzinnej państwa”, w którym omówiła podstawy prawne polityki prorodzinnej, w tym: podstawy konstytucyjne polityki prorodzinnej, podstawy polityki prorodzinnej w prawie europejskim, a także m.in. obowiązki pracodawcy wobec kobiet w ciąży, prawa dla rodziców oraz prawa pracownika w trakcie urlopu.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 17.03.2015
Na zdjęciu od lewej: dr M. Gładoch Pracodawcy RP, P. Szumlewicz OPZZ, I. Zakrzewska Dyrektor CPS ”Dialog”,
J. Guz Przewodniczący OPZZ, prof. J. Męcina Sekretarz Stanu MPiPS, prof. J. Hrynkiewicz UW, dr K. Tuszyńska UW.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 17.03.2015
Na zdjęciu od lewej: Iwona Zakrzewska Dyrektor CPS "Dialog", Jan Guz Przewodniczący OPZZ,
prof. Jacek Męcina Sekretarz Stanu MPiPS, prof. Józefina Hrynkiewicz UW.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 17.03.2015
Na zdjęciu uczestnicy konferencji.