W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?"

24 lutego 2015 r. odbyła się w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” konferencja pn. „Równe szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?”.     

Witając uczestników konferencji Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska zaznaczyła, że równość kobiet i mężczyzn ma silne umocowanie prawne co jest zapisane w różnych źródłach prawa, w tym w Traktacie Unii Europejskiej i Konstytucji RP. „W Traktacie o Unii Europejskiej, w art. 2 określa się, że Unia opiera sią na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności demokracji, równości państwa prawnego jak również  poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, również kładł szczególny nacisk na kwestię równości kobiet i mężczyzn” – mówiła.

W imieniu Ministra Radosława Mleczki konferencję otworzyła Małgorzata Sarzalska, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Zauważyła, że mówienie o równych szansach kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest raczej mówieniem o tym, że te szanse nie zawsze są równe. „Należy postawić pytanie, w którym momencie mamy do czynienia z czystą dyskryminacją, taką która wynika tylko i wyłącznie z tego że mamy do czynienia z pracownikiem kobietą, z pracownikiem mężczyzną, a kiedy ta dyskryminacja wynika z innych czynników, które w mniejszym lub większym stopniu mogą być usprawiedliwiane” – mówiła. Według dyr. Sarzalskiej czysta dyskryminacja to przypadki występowania luki płacowej.

Justyna Kryczka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w prezentacji pt. „Więcej kobiet w zarządzaniu – to się opłaca!” omówiła obecność kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych, korzyści z większego udziału kobiet we władzach firmy oraz realizowany przez MPiPS projekt „Równość w biznesie - pomoc na drodze do równości szans.” Według przytoczonych przez prelegentkę danych w 2013 roku 37% kobiet, a w 2014 roku 40% kobiet, zajmowało stanowiska kierowników i wyższych urzędników. Członkami rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2013 roku było 10% kobiet, a w 2014 roku 15% kobiet. Polki, według prezentowanych danych, były jednymi z bardziej przedsiębiorczych Europejek – aż 34% kobiet w 2013 roku prowadziło własną działalność gospodarczą. Według Raportu Komisji Europejskiej z 2015 roku w Polsce 14,6% kobiet ma udział we władzach firmy. Jest to wynik poniżej średniej europejskiej, która wynosi 20,2%. Omawiając korzyści z większego udziału kobiet we władzach firmy zaznaczyła, że różnorodne kompetencje (wykształcenie, doświadczenie i umiejętności) podnoszą jakość zespołu zarządzającego, 77 ze 100 najwyżej wycenianych marek świata ma w swoich zarządach kobiety. Podsumowując zwróciła uwagę, że kobiety nadal są niedoreprezentowane wśród liderów politycznych, wśród ministrów, wiceministrów i dyrektorów generalnych w administracji centralnej, w zarządach i radach nadzorczych w biznesie. Jednocześnie kobiety są lepiej wykształcone, a różnorodne zespoły są bardziej efektywneco przekłada się także na wyniki finansowe – firmy, w których kobiety są liczniej reprezentowane we władzach (+30%) osiągają lepsze wyniki. Na zakończenie p. Kryczka przytoczyła wypowiedź Andrzeja Borczyka, Dyrektora Personalnego Microsoft Polska:  „W dzisiejszych czasach posiadanie doskonałej strategii jest podstawą działania każdej organizacji. O sukcesie decydują jednak ludzie, ich kompetencje oraz jakość egzekucji. Tym ważniejsze jest, aby zespoły, które budujemy, były zróżnicowane. To gwarantuje nam różnorodne podejście, szerszą perspektywę i bardziej efektywne działanie”.

Radosław Antczak z Głównego Urzędu Statystycznego w prezentacji pn. „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. W świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego” przedstawił uczestnikom konferencji wyniki badań statystycznych dotyczących aktywności zawodowej, wynagrodzeń, możliwości organizacji czasu pracy, bezrobocia i budżetu czasu.

Od 1950 roku występuje stały wzrost udziału kobiet wśród ogólnej liczby zatrudnionych, który w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych się ustabilizował. Udział kobiet w poszczególnych grupach zawodowych jest bardzo zróżnicowany – w 5 grupach spośród 9 grup kobiety stanowią większość (są to m. in. pracownicy biurowi, specjaliści oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy), a dwie grupy są całkowicie zdominowane przez mężczyzn (robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń). Mężczyźni średnio przepracowują w tygodniu 41,2 godziny, kobiety zaś 36,8 godziny. Według badań z października 2012 roku, wynagrodzenie kobiet - w każdej grupie zawodowej -  jest niższe niż mężczyzn. Kobiety niestety też częściej są bezrobotne – w 2007 roku kobiety stanowiły 58% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych, zaś w 2013 i 2014 roku 51%.

Podsumowując swoje wystąpienie p. Antczak podkreślił, że choć na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat wzrósł odsetek pracujących kobiet, to nadal więcej jest pracujących mężczyzn. Ponadto utrzymuje się podział zawodów i branż, w których dominują kobiety lub mężczyźni. Kobiety częściej są bezrobotne, a jeśli pracują to ich przeciętne wynagrodzenie jest niższe, a w niektórych zawodach i branżach bardzo zbliżone do zarobków mężczyzn. Nadal prace domowe, w tym opieka nad dziećmi, to znacznie częściej domena kobiet.

Dyrektor Iwona Zakrzewska zaprosiła zebranych gości do udziału w dyskusji, którą rozpoczął dr Mirosław Roguski z Pracodawców RP, zauważając, że brakuje w prezentowanych badaniach kategorii pod nazwą spółki Skarbu Państwa – i odpowiedzi na pytanie jak jest z tą ideą równości w biznesie. Doktor Barbara Kutrowska, Komisja Kobiet OPZZ, zauważyła z kolei, że zmienić świadomość u osób dorosłych jest bardzo trudno, a  łamanie stereotypów należałoby rozpocząć już u małych dzieci. Anna Drelich z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych poruszyła kwestię zainteresowania mężczyzn tematem równości w biznesie. Według niej ze świadomością kobiet jest dobrze, a gorzej jest ze świadomością mężczyzn, których w tym kierunku należałoby uświadamiać. Profesor Kazimierz W. Frieske, zaznaczył, że cały wywód zaprezentowany przez p. Justynę Kryczkę jest zbudowany na tezie różnorodności, ale należy dostrzec, że zarówno kobiety jak i mężczyźni różnią się między sobą. Ta różnorodność jest zjawiskiem dużo bardziej złożonym niż związana z rolami genderowymi. Anna Kapłon z Konfederacji Lewiatan odniosła się do problemu luki płacowej. Zastanawiała się skąd się ona jest, co jest jej przyczyną i jak wyglądają regulacje prawne w polskim prawie. Monika Zaręba, z Pracodawców RP, nadmieniła że kobiety w dzisiejszych czasach idąc na rozmowę o pracę są bardziej pewne siebie i już na etapie rekrutacyjnym twardo negocjują warunki zatrudnienia i są świadome swojej wartości. 

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 24.02.2015
Na zdjęciu od lewej: Justyna Kryczka MPiPS, Iwona Zakrzewska Dyrektor CPS Dialog,
Małgorzata Sarzalska  Dyrektor DAE MPiPS, Radosław Antczak GUS.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 24.02.2015
Na zdjęciu uczestnicy konferencji