W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Konferencja "Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie"

22 stycznia 2015 r. w CPS „Dialog” odbyła się zorganizowana przy współpracy CPS „Dialog” i Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych konferencja pn. „Zatrudnienie przyjazne rodzinie - doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”

Otwierając konferencję Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska podkreśliła, że konferencja jest konsekwencją wydanej wspólnie z IPiSS publikacji przygotowanej pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej „Zatrudnienie przyjazne rodzinie – doświadczenia międzynarodowe, realia polskie”.

Dyrektor Zakrzewska odczytała także list Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, któremu zaplanowane wcześniej obowiązki i zobowiązania służbowe uniemożliwiły skorzystanie z zaproszenia. „Polityka rodzinna i polityka rynku pracy są obszarami wzajemnie się uzupełniającymi, oddziałującymi na siebie i przenikającymi. Rodzina, aby dobrze funkcjonować, musi mieć zabezpieczone podstawy ekonomiczne. Dobry pracownik to taki, który właściwie dzieli swój czas między pracę, a życie prywatne. Godzenie życia zawodowego z rodzinnym nie jest – zwłaszcza w dzisiejszych czasach – łatwym zadaniem. Dlatego staramy się w tym pomóc, proponując kolejne zmiany. Wydłużyliśmy urlopy rodzicielskie, wprowadziliśmy Kartę Dużych Rodzin, proponujemy rozwiązania pozwalające korzystać z elastycznego czasu pracy, popularyzujemy urlopy ojcowskie” – napisał.

Witając gości prof. dr hab. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych powiedział, że ta konferencja jest ważna jako kolejny krok demonstrujący harmonijną współpracę CPS „Dialog” i IPiSS, zaś wspólnie wydana książka jest dowodem,  że ta współpraca układa się znakomicie.

Pierwsza część konferencji poświęcona była pytaniu „Czy pracodawcom opłaca się przeprowadzić politykę przyjazną rodzinie w zakładzie pracy? Referat w tym temacie przygotowała dr Dorota Głogosz z IPiSS w którym przedstawiła rachunek zysków i strat przy wprowadzeniu zatrudnienia przyjaznego rodzinie. Na zakończenie wymieniła konieczne warunki by skutecznie wprowadzić działania prorodzinne w zakładzie pracy.

Przedstawiając koreferat, Joanna Bednarska z Elektrobudowy S.A. w Katowicach pokazała na przykładzie swojej firmy prowadzone działania sprzyjające polityce prorodzinnej, w tym m.in. program „Elektrobudowa przyjazna rodzicom”. Przedstawiła też szereg przykładów dlaczego warto prowadzić politykę przyjazną rodzinie w zakładzie pracy.

Drugą część konferencji poświęcono korzyściom jakie odnosi pracownik z rozwiązań ułatwiających godzenie pracy z życiem rodzinnym. W swoim referacie mgr Agnieszka Smoder z IPiSS przedstawiła zalety, ale też i zagrożenia płynące z wprowadzenia rozwiązań zatrudnienia przyjaznego rodzinie (Family Friendly Employment - FFE). Na zakończenie zwróciła uwagę, że brakuje rozwiązań adresowanych do osób mających problemy z godzeniem pracy z opieką nad zależnymi i starszymi członkami rodziny, a w ostatnich latach jest to coraz bardziej istotny problem w naszym społeczeństwie.

Dr Katarzyna Anna Tuszyńska z OPZZ podziękowała Centrum „Dialog” za zaproszenie i współpracę z OPZZ, która uwzględnia uczestnictwo przedstawicieli związku w różnego rodzaju konferencjach. W swoim koreferacie omówiła zakres koniecznych działań wspierających równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, negatywne skutki braku work-life balance oraz korzyści dla pracownika i pracodawcy wynikające z godzenia ról zawodowych i rodzinnych. Na zakończenie zaprezentowała rekomendacje koniecznych działań wspierających rozwój instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Referatem „Uwarunkowania i bariery zatrudnienia przyjaznego rodzinie w Polsce – wyniki badań” mgr Joanna Mirosław z IPiSS rozpoczęła trzecią część konferencji. Omówiła m.in. uwarunkowania wdrażania i stosowania rozwiązań FFE w badanych firmach, a także wspomniała o poruszanej już na konferencji kwestii opieki nad starszymi rodzicami, która według prelegentki będzie miała coraz większe znaczenie w kształtowaniu polityki zatrudnienia przyjaznego rodzinie.

Zamykając konferencję dyr. Zakrzewska przytoczyła jakże aktualne słowa prof. nadzw. dr hab. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej  z wywiadu udzielonego miesięcznikowi „Przyjaciel przy pracy” z  2012 r.:

„Podstawową barierą w tym wszystkim jest kwestia jak pogodzić pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi. Jak bezkonfliktowo wypełniać te obie role. Zauważono już ten problem wcześniej wprowadzając odpowiednie regulacje, dostrzegam tu podwójną rolę pracodawców. Jedna to respektowanie uprawnień wynikających z przepisów, a druga podejmowanie własnych działań dostosowanych do potrzeb swoich pracowników, ze świadomością, że to się opłaca firmie”

Na zdjęciu uczestnicy spotkania 22.01.2015
Na zdjęciu uczestnicy spotkania

 WARTO WIEDZIEĆ...