W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Kampania "Aktywacja"

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Aktywacja" miała za zadanie upowszechnić nowoczesne technologie informacyjne służące podnoszeniu kwalifikacji pracowników, poprawie zarządzania zasobami ludzkimi przez pracodawców oraz wspomagające rozwój mikroprzedsiębiorstw. Celem kampanii była restrukturyzacja polskiego rynku zatrudnienia i podniesienie wydajności pracy.

Kampania "Aktywacja" upowszechniła rezultaty trzech Partnerstw - konsorcjów Inicjatywy Wspólnotowej (IW) EQUAL: "Platformy e-Dialog", "Przedsiębiorczości w Sieci" oraz Ośrodka Szkoleniowo - Konsultacyjno - Stażowego RENOWATOR, związanych wspólną tematyką projektów IW EQUAL. Kampania finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z którego łączna kwota przeznaczona na działania w ramach IW EQUAL, wynosiła 178 milionów euro.

Zadania kampanii wpisała się w strategię IW EQUAL, która wspierała rozwój europejskiej polityki zatrudnienia. Wytyczne do strategii Inicjatywy określone zostały w dokumencie Komisji Wspólnot Europejskich "Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie, 2007 - 2013". Zgodnie z tymi wytycznymi Europa musi odnowić podstawy swojej konkurencyjności, zwiększając swój potencjał wzrostu i wydajność oraz wzmocnić spójność społeczną kładąc szczególny nacisk na wiedzę, konkurencyjność i optymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego. Dysproporcje w rozwoju gospodarczym krajów UE znaczenie pogłębiły się po rozszerzeniu Wspólnoty. Dlatego też wyrównanie szans na wszystkich rynkach, stało się jednym z priorytetów zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z wytycznymi Komisji Unii Europejskiej dotyczącymi polityki spójności na lata 2007 - 2013, określono trzy cele strategiczne. Kampania "Aktywacja" była odpowiedzią na dwa z nich - wsparcie innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej na wiedzy oraz tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy poprzez zachęcanie większej grupy osób do podjęcia zatrudnienia, poprawę adaptacji pracowników i przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki.

Kampania "Aktywacja" na rozwój narzędzi niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów, otrzymała 1 428 778,00 zł. Inicjatorami kampanii były: Instytut Maszyn Matematycznych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy oraz Nowoczesne Technologie Informatyczne S.A.

W skład Rady programowej kampanii "Aktywacja" weszli: prof. Henryk Bednarczyk z Instytutu Technologii Eksploatacji, dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska z Instytutu Maszyn Matematycznych oraz dr Krzysztof Symela. Patronat nad projektem objęli: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Fundacja Promocji Gmin Polskich, Fundacja Instytut Innowacji, Stowarzyszenie Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.