W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 7 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. prawa pracy RDS, podczas którego jednym z głównych tematów był projekt rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów przygotowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.
Partnerzy społeczni uzgodnili, że po okresie wewnętrznych konsultacji projekt zostanie zarekomendowany stronie rządowej do dalszych prac legislacyjnych.
Ponadto strona społeczna podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad dopuszczeniem w układach zbiorowych pracy zawieranych u pracodawcy użytkownika wydłużenia okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych. Strona rządowa podkreśliła, że w przypadku porozumienia parterów społecznych jest otwarta na dialog w tym zakresie. Następnie NSZZ „Solidarność” przedstawiła informacje dotyczącej stanu prac nad tematem pracowników młodocianych. Przewodniczący Zespołu wyraził nadzieję, że końcowym etapem prac będzie przyjęcie uchwały Rady.  W dalszej kolejności członkowie Zespołu zaplanowani harmonogram prac na rok 2018. Tematem kolejnego posiedzenia będzie ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych – RODO.
W spotkaniu oprócz stałych członków Zespołu, wzięła udział także Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.