W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego

Projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców był przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Transportu Drogowego, które odbyło się 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obradom przewodniczył Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w tym resorcie. Ponadto stronę rządową reprezentowali przedstawiciele Ministerstw: Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Pierwszym celem projektu nowelizacji ustawy jest poprawa warunków pracy i socjalnych kierowców. Proponowane zapisy mają ograniczyć występujące w tym obszarze nieprawidłowości. Ponadto zaprezentowany akt prawny zakłada nowy model wynagrodzenia. Obecnie jedynie 25% honorarium kierowców stanowi wynagrodzenie zasadnicze. Pozostałe 75% to różnego rodzaju dodatki wynikające m.in. z diety i ryczałtów. Według proponowanych zmian zwiększeniu ma ulec podstawa składek na ubezpieczenia społeczne kierowców oraz przyszłych świadczeń społecznych, tj. emerytur, rent i zasiłków chorobowych. Takie rozwiązanie jest zgodne z dyrektywą 96/71/WE oraz ogólnymi zasadami dotyczącymi delegowanych pracowników w ramach świadczenia usług.

Strona pracowników oraz strona pracodawców Zespołu poprosiła o pisemne uzasadnienie projektowanych zmian. Dodatkowo w toku dyskusji postanowiono, że każda z organizacji przygotuje uwagi i postulaty do projektu nowelizacji. Mają być one omówione na następnym posiedzeniu Zespołu. (MRPiPS)