W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego

Marek Gróbarczyk – minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przewodniczył posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, które odbyło się 29 stycznia 2018 r. Stronę rządową reprezentowali również przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas spotkania przedstawiono informację na temat prac zespołu roboczego do spraw praktyk studenckich. Dzięki porozumieniu między Ministerstwami: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Inwestycji i Rozwoju, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jeszcze w pierwszej połowie 2018 r. ma wejść w życie program płatnych praktyk skierowany do studentów akademii morskich. Będzie on współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Według jego założeń rektorzy akademii morskich mają ubiegać się o środki na organizację praktyk w formie aplikacji składanych do beneficjenta programu, czyli MGMiŻŚ.
Następnie skupiono się na tematyce podatków i ubezpieczeń społecznych marynarzy. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zadeklarowali, że opracowywane w tej materii rozwiązania przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności polskiej bandery. Jednocześnie zasygnalizowali, że przygotowanie konkretnych przepisów prawnych jest czasochłonne ze względu na konieczności uzyskania zgody Komisji Europejskiej na ich wejście w życie.
W dalszej części posiedzenia strona pracowników poinformowała o występującym w województwie pomorskim problemie podważania zeznań podatkowych marynarzy. Według reprezentantów związków zawodowych urzędy skarbowe bezpodstawnie kwestionują ich prawo do ulgi abolicyjnej. W toku dyskusji ustalono, że każdy tego typu przypadek ma być przekazywany do Ministerstwa Finansów i rozpatrywany indywidualnie.
W trakcie spotkania poruszono również zagadnienie narodowego układu zbiorowego pracy dla polskich marynarzy. Strony pracowników oraz pracodawców przedstawiły ogólne koncepcje, a także wyraziły zainteresowanie dalszymi pracami nad stworzeniem wspólnego projektu takiego układu. (MRPiPS)