W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy

W dniu 12 grudnia 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
W pierwszym punkcie spotkania partnerzy społeczni odnieśli się do przygotowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy propozycji zmian do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.
Następne dyskutowano o zagadnieniach dotyczących pracowników młodocianych (w tym definicji pracownika młodocianego), które były przedmiotem prac specjalnie powołanego podzespołu.
Kolejnym tematem spotkania była propozycja zmiany zapisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych w zakresie dopuszczenia w układach zbiorowych pracy zawieranych u pracodawcy użytkownika, wydłużenia okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych.
Ustalono, że dalsze negocjacje w powyżej  wymienionych sprawach będą odbywały się w dialogu autonomicznym.
 
Dalsza dyskusja dotyczyła projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), konieczne stało się opracowanie zupełnie nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało taki projekt i we wrześniu br. skierowało do konsultacji społecznych. Jeszcze w grudniu Ministerstwo Cyfryzacji planuje konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Również i w tym przypadku partnerzy społeczni spotkają się jeszcze na rozmowach autonomicznych. (MRPiPS)