W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego do Spraw Ochrony Zdrowia

26 listopada  2018 r. w CPS „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, któremu przewodniczyła Współprzewodnicząca Zespołu, Krystyna Ptok, reprezentująca stronę związkową. W spotkaniu udział wzięli również: Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
Podczas posiedzenia poinformowano o planowanych nakładach na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków, którymi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kosztach realizacji wzrostów wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym finansowanych ze środków z budżetu państwa.
 
W kontekście zawartych porozumień płacowych między Ministrem Zdrowia z poszczególnymi grupami zawodowymi finansowanych z NFZ, strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przyjęła stanowisko dot. wprowadzenia systemowych rozwiązań regulujących wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Za konieczne uznali wyodrębnienie środków finansowych przeznczonych na wzrost wynagrodzeń w umowach zawieranych z NFZ oraz zwiększenie dynamiki wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, zwłaszcza dla pracowników najniżej uposażonych. Rozwiązania takie powinny znaleźć odzwierciedlenie w trwałym akcie prawnym, co przyczyniłoby się do wygaszania sporów wewnątrzśrodowiskowych i zapewniło właściwe finansowanie roszczeń pracowniczych. (Dep. Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)