W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Przemysłu Stoczniowego

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego, któremu przewodniczył p. Maciej Styczyński z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu udział wzięli: p. Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, p. Sebastian Chwałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz członkowie zespołu.
 
Tematem przewodnim posiedzenia była problematyka związana z zatrudnieniem pracowników (w tym obcokrajowców) w polskich stoczniach. W trakcie dyskusji mówiono o poziomie wdrażania  Europejskich Standardów Zatrudnienia w poszczególnych polskich firmach, ze szczególnym uwzględnieniem form zatrudnienia,kosztów pracy oraz ich wpływu na konkurencyjność polskich stoczni i rynek pracy. Zwrócono również uwagę na konieczność reaktywacji szkolnictwa zawodowego i prowadzenia właściwej polityki kadrowej dla przemysłu stoczniowego.
 
Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawił  również informację o realizacji postanowień ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która weszła w życie  1 stycznia 2017 r. Założonym przez ustawodawcę celem, jest pobudzenie rozwoju szeroko pojętego polskiego przemysłu morskiego, w szczególności poprzez wprowadzenie szeregu preferencji podatkowych. (Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)