W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

W dniu 5 marca 2018 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które prowadził Współprzewodniczący Zespołu: Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Stanisław Szwed - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, prezesi spółek górniczych, przewodniczący górniczych central związkowych, Dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.
 
Dyskutowano między innymi nad kwestią uproszczenia procedur odnawiania koncesji górniczych. Zdaniem Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej większość tych koncesji wygaśnie do roku 2020. Ministerstwo Środowiska pracuje nad zmianą przepisów mających ułatwić, a przede wszystkim skrócić procedurę przedłużania koncesji. 8 marca br. projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego będzie przedmiotem pracy Komitetu Stałego Rady Ministrów.
 
W dalszej części obrad Zespołu Trójstronnego zostały zaprezentowane wyniki sektora węgla kamiennego za 2017 rok. Według danych statystycznych, zebranych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, górnictwo węgla kamiennego uzyskało pierwszy dodatni wynik sektora od 2013 roku. Taka poprawa to przede wszystkim pochodna koniunktury na rynkach węglowych oraz wysokich cen surowca.
 
Ministerstwo Energii przekazało informację na temat realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce jak również na temat ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. (MRPiPS)