W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego RDS ds. zamówień publicznych

W dniu 23 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych.
Tematem spotkania był dokument roboczy pt.: ,,Postulaty do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych strony pracowników i strony pracodawców doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego”. Zakłada on propozycje wprowadzenia lub udoskonalenia rozwiązań systemowych w odniesieniu do następujących celów kierunkowych:
 
  1. wzmocnienie pozycji wykonawców w ramach procedur udzielania zamówień publicznych i ich realizacji;
  2. rozszerzenie zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
  3. zwiększenie przejrzystości w realizacji zadań przez podmioty publiczne oraz stworzenie nowych regulacji dotyczących udzielania zamówień poniżej progu 30 000 euro;
  4. rozszerzenie obowiązku przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych na wszystkie zamówienia realizowane ze środków publicznych;
  5. profesjonalizacja udzielania zamówień publicznych (w tym w ramach ustaw szczególnych – m.in. w zakresie finansów publicznych);
  6. zapewnienie udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych.
W toku dyskusji partnerzy społeczni postanowili, że w terminie do 7 grudnia 2017 r. zostaną wypracowane stanowiska poszczególnych organizacji, a także zgłoszone ewentualne uwagi i propozycje do powyższego dokumentu. Ustalono również, że strona pracowników i strona pracodawców Zespołu będzie reprezentowana na spotkaniu warsztatowym organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju w dniach 4 – 5 grudnia 2017 r. w Falentach na temat opracowania ogólnych kierunków i koncepcji nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 12 grudnia 2017 roku. (MRPiPS)