W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 16 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych z udziałem Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Spotkanie dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zniesienie zasady ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Wiceminister Marcin Zieleniecki podkreślił, że projekt regulacji realizuje jedno z podstawowych założeń systemu ubezpieczeń, którego celem - jako instrumentu polityki społecznej - jest zagwarantowanie ubezpieczonemu dochodu zastępującego dochód utracony w wyniku zaistnienia określonego zdarzenia losowego (wiek emerytalny, niezdolność do pracy, wypadek przy pracy i.t.p.). Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością odprowadzanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, stąd też zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bezpośrednio będzie wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury.
Skutki finansowe proponowanych rozwiązań dotyczą ok. 350 tys. ubezpieczonych.
 
Partnerzy Społeczni wchodzący w skład Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych przyjęli stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które zostanie rekomendowane Prezydium Rady Dialogu Społecznego wraz z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego RDS. W stanowisku partnerzy społeczni wyrażają sprzeciw wobec sposobu procedowania przedmiotowego dokumentu przez stronę rządową apelując jednocześnie o wstrzymanie prac nad projektem i przeprowadzenie rzeczowej dyskusji nad zmianami w systemie ubezpieczeń społecznych. (MRPiPS)