W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 7 listopada 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy. Stronę rządową reprezentował Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tematem spotkania był poselski projekt ustawy o ograniczeniu wykonywania pracy w placówkach handlowych, którego założenia przedstawiła Pani Paulina Hennig-Kloska - Poseł na Sejm RP.  Projekt ustawy stanowi alternatywę do obywatelskiego projektu ustawy ograniczającego handel w niedzielę i gwarantuje dwie wolne niedziele w okresie 4 tygodni dla pracowników sektora handlowego. Partnerzy społeczni nie zajęli jednolitego stanowiska.

Dalsza dyskusja dotyczyła wzmocnienia roli arbitrażu społecznego i partnerzy społeczni zaproponowali zmianę zapisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w powyższej kwestii. Propozycja dotyczyła m.in., że pracodawca oraz związek zawodowy prowadzący spór zbiorowy mogą podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego przy Radzie Dialogu Społecznego lub przy właściwej miejscowo wojewódzkiej radzie dialogu społecznego.

Kolejne posiedzenie zespołu zaplanowano na 12 grudnia br. (MRPiPS)