W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu RDS ds. rozwoju dialogu społecznego

W dniu  6 listopada 2017 r. w CPS „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, któremu przewodniczył Zbigniew Żurek – Przewodniczący Zespołu.
W pierwszym punkcie porządku obrad, zaproszeni na posiedzenie przedstawiciele Obywatelskiego Forum Legislacji przedstawili informację na temat prowadzenia procesu legislacyjnego. Zwrócono mi in. uwagę na konieczność unormowania procesu stanowienia prawa na poziomie ustawowym, potrzebę poprawienia jakości Oceny Skutków Regulacji, wydłużenie czasu prowadzenia konsultacji publicznych z 14 dni do postulowanych przez instytucje europejskie 6 tygodni, przywrócenie w Regulaminie pracy Rady Ministrów obowiązku opracowywania założeń do aktów prawnych.
Dyskusję zakończono deklaracją współpracy między OFL a Zespołem oraz zaproszeniem członków Zespołu na prezentację rocznego raportu przygotowywanego przez organizację oraz dyskusję nad nim.
 
W dalszej części obrad omówiono propozycje rozszerzenia współpracy pomiędzy Radą Dialogu Społecznego a Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego. Przewodniczący Zespołu poinformował o zaplanowanej przez BCC na grudzień br. konferencji poświęconej tej tematyce. (MRPiPS)