W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 26 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych z udziałem Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Generalnego Inspektora Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i MRPiPS.
Pierwsza część spotkania dotyczyła przesłanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zniesienie zasady ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Wiceminister Marcin Zieleniecki poinformował, że jest to wstępny etap prac nad projektem, choć równolegle została uruchomiona procedura prac wewnątrz Rady Ministrów. Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
W dalszej części spotkania dyskutowano na temat emerytur pomostowych. Zdaniem wszystkich central związkowych należałoby uchylić wygaszanie emerytur pomostowych. Wiceminister Marcin Zieleniecki przypomniał, że w rządowym raporcie podsumowującym przegląd systemu emerytalnego znalazła się informacja, iż szacunkowa składka na emerytury pomostowe powinna w przyszłości wzrosnąć z 1,5 do 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia. (MRPiPS)