W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 16 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Stronę rządową w spotkaniu reprezentowała Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Teresa Czerwińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Paweł Gruza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Wiceminister T. Czerwińska przedstawiła główne założenia projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018. Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2018 rok. Przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie w kwotach ujętych  w projekcie budżetu państwa i wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na 2018 r.
 
Partnerzy społeczni m.in. negatywnie odnieśli się do kwestii wydatkowania środków Funduszu Pracy.
 
Następnie omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projektowana regulacja zakłada między innymi publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.
 
Dyskutowano również na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Celem projektowanej regulacji jest m.in. uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów a także poprzez wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. (MRPiPS)