W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego

Dnia 30 października 2017 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego przejęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.
W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady, Prezydent RP, Andrzej Duda Premier RP, Beata Szydło oraz zaproszeni goście w tym m.in. Andrzej Dera, Sekretarz Stanu Kancelaria Prezydenta RP; Paweł Mucha Sekretarz Stanu Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP; Marek Rymsza Doradca Prezydenta RP; Agnieszka Lenartowicz-Łysik Przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie; Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy; Grażyna Marciniak Wiceprezes GUS. 
Przed posiedzeniem Prezydent RP Andrzej Duda powołał nowych członków w skład RDS ze strony rządowej: Teresę Czerwińską – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; ze strony pracodawców: Jana Gogolewskiego – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego; Władysława Jefremienko – Zastępcę Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego; Janusza Piątka - Zastępcę Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego; Marka Kowalskiego – Pracodawcy RP; Marka Zychli – Konfederacja Lewiatan; ze strony pracowników Krystynę Ptok – Forum Związków Zawodowych. 
W pierwszej części posiedzenia Prezydent szczegółowo przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Powiedział, że „w wyniku spotkań, rozmów i ustaleń, mimo wciąż istniejących rozbieżności, został wypracowany projekt ustawy, który przedkładam Państwu, jako inicjatywę prezydencką, do zaopiniowania.” 
Proponowane rozwiązania podzielono na trzy kategorie. W pierwszej z nich znalazły się propozycje zwiększające katalog kompetencji Rady oraz strony pracowników i pracodawców, w drugiej wzmacniające organizacyjnie Radę, w trzeciej propozycje doprecyzowujące i proceduralne dotyczące wojewódzkich rad dialogu społecznego. 
W kolejnej części spotkania przeprowadzono dyskusję  na temat rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Sławomir Broniarz Przewodniczący Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady, który aktualnie zajmuje się wypracowaniem rozwiązań systemowych w tym zakresie. Poinformował o działaniach podjętych przez Zespół, który podjął się próby przygotowania rekomendacji zmian dla rządu. Spotkanie Zespołu planowane jest w dniu 15 listopada br. 
Partnerzy społeczni w toku dyskusji postulowali o wprowadzenie konstruktywnych, koniecznych zmian mających na celu naprawę systemu ochrony zdrowia oraz, jak najszybszą nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Podkreślano, że wzrost finansowania w ochronie zdrowia jest niezbędny, a rozwiązania wymagają problemy związane z brakami w personelu medycznym. Wskazywali, że Uchwały podejmowane przez Radę w zakresie ochrony zdrowia pozostały bez odpowiedzi. Ustosunkowując się do stanowisk parterów społecznych Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wskazywał na podjęte działania oraz polepszającą się sytuację w opiece zdrowotnej, będącą wynikiem zwiększania przez rząd funduszy na cele zdrowotne.
W ostatniej części posiedzenia Rady partnerzy społeczni rozmawiali o Europejskim Filarze Praw Socjalnych doceniając podkreślenie w Filarze potrzeby większego włączenia partnerów społecznych w  proces kształtowania polityki gospodarczej, społecznej i zatrudnienia. Wyrazili również gotowość do zaangażowania się w konstruktywną dyskusję poświęconą kierunkom modernizacji szeroko pojmowanych polityk zatrudnienia. Stanowisko strony społecznej znalazło odzwierciedlenie w przyjętej Uchwale w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. 
Poruszono również kwestię nieprawidłowego trybu konsultacji projektów ustaw ważkich dla parterów społecznych tj.: projektu ustawy o jawności życia publicznego; projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (limit 30-krotności).
Podczas posiedzenia strona społeczna Rady przyjęła następujące Uchwały:
 Uchwałę nr 50 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rządowego projektu z dnia 20 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (publiczny rejestr podatników VAT).
 Uchwałę nr 51 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie rekomendacji zmian w finansowaniu kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 Uchwałę nr 52 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.
 Uchwałę nr 53 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.