W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie podzespołu ds. służb mundurowych

W dniu 13 października 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. służb mundurowych (Zespołu problemowego ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego). Strona rządowa Podzespołu reprezentowana była przez przedstawicieli MSWiA oraz Ministerstwa Finansów.
Przewodniczący Podzespołu poinformował, że stanowisko podzespołu z dnia 1 września 2017 r. w sprawie Projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Projekt Senatu RP z dnia 06.07.2017 r., druk nr 560), zostało zaakceptowane przez stronę pracowników i pracodawców Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych (w dniu 14 września 2017 r.), a następnie przegłosowane i przyjęte na plenarnym posiedzeniu RDS w dniu 11 października br. jako Uchwała nr 45.
 
W toku obrad dyskutowano nad art. 15a ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Reprezentant MSWiA przedstawił informację o postępie prac nad ustawą, z uwzględnieniem lipcowej nowelizacji, na mocy której do systemu zaopatrzenia emerytalnego zostali włączeni funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.
 
W dalszej kolejności omówiono projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw – w zakresie zmian w zasadach rozliczania zwolnień lekarskich funkcjonariuszy (tzw. ustawa o L-4). Informację w tej sprawie przedstawił reprezentant MSWiA.
 
Obrady zakończyła dyskusja dot.podziału środków finansowych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych na 2018 rok – na podstawie informacji udzielonych przez przedstawicieli MSWiA. (MRPiPS)