W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

W dniu 12 października 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Aleksander Bobko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny oraz przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Minister K. Jurgiel przedstawił informację na temat projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Projekt zakłada konsolidację służb odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem żywności, powstanie nowej inspekcji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności - która przejmie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  Inspekcja obejmie swoim działaniem również część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej. Minister poinformował, że projektowana ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r.
 
Partnerzy społeczni zgłosili uwagi, które dotyczyły m.in. koncepcji konsolidacji służb odpowiadających za bezpieczeństwo żywności, jasnego uregulowania stosunku pracy przejmowanych pracowników, kontroli i nadzoru żywności, podległości nowej Inspekcji. Uzgodnili, że zostanie podjęte stanowisko strony społecznej w powyższej sprawie.
 
Następnie wiceminister A. Bobko przedstawił  ogólne informacje dotyczące projektu ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Projektowana ustawa zmierza do skonsolidowania podstawowych regulacji z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Przewiduje funkcjonowanie wyspecjalizowanych instytucji zapewniających sprawność systemu szkolnictwa wyższego. Projekt przewiduje podział uczelni publicznych i niepublicznych na akademickie i zawodowe. Poinformował, że projekt ustawy obecnie znajduje się w konsultacjach społecznych z terminem na zgłaszanie uwag t do 19 października br.
 
Kolejnym omawianym punktem była kwestia sytuacji pracowników pedagogicznych zatrudnionych w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych po wejściu w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 237. Powyższa ustawa wprowadziła zmiany w systemie opieki zastępczej nad dzieckiem m.in. w roli i sposobie działania placówek opiekuńczo-wychowawczych. (MRPiPS)