W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Plenarne Rady Dialogu Społecznego

Z udziałem Beaty Szydło – Prezesa Rady Ministrów, Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Konstantego Radziwiłła – Ministra Zdrowia oraz Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w MRPiPS w dniu 11 października 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, którego  tematem była dyskusja dotycząca ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
Na wniosek strony rządowej porządek obrad poszerzono o dyskusję dotyczącą wynagrodzeń lekarzy rezydentów.
 
Premier Beata Szydło podkreśliła, że zmiany w służbie zdrowia muszą być systemowe i należy najpierw naprawić zaległości z ubiegłych lat, które się nawarstwiły w polskiej służbie zdrowia.
 
Poinformowała, że w 2017 r. rząd przeznaczył dodatkowe środki w wysokości 8 mld zł na ochronę zdrowia, a  w 2018 r. do systemu trafi ponad 6 mld zł. Premier nadmieniła również, że toczą się prace nad projektem ustawy, która ma zagwarantować zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6% PKB. Zaznaczyła, że od 1 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa podwyższająca pensje służby zdrowia. Dzięki tym zmianom przyjętym w tej ustawie, w ciągu 5 lat na podwyżki przeznaczonych zostanie 17 mld zł.
 
Odnosząc się do kwestii wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury Premier B. Szydło poinformowała, że podjęto decyzję, że w 2018 r. pula na wynagrodzenia rezydentów i stażystów wzrośnie o ponad 40%. Dodała również, że do końca 2021 roku lekarze rezydenci będą zarabiali 5251 zł.
 
Minister Konstanty Radziwiłł odnosząc się do omawianej ustawy poinformował, że pracodawcy oraz reprezentacja pracowników mieli w terminie miesiąca od dnia jej wejścia w życie zawrzeć porozumienie regulujące zasady dokonania podwyższenia wynagrodzeń. W przypadku niezawarcia porozumienia pracodawca zobowiązany jest wydać zarządzenie regulujące sposób realizacji ustawy w danym podmiocie leczniczym. Podkreślił, że bez względu na datę zwarcia porozumienia lub wydania zarządzenia obowiązek podwyższenia wynagrodzeń dotyczy okresu od 1 lipca 2017 r. Poinformował również, że resort nie otrzymał informacji o kłopotach wynikających z wdrażania tej ustawy oraz że są zabezpieczone środki finansowe na jej realizację.
 
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych. (MRPiPS)