W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

W dniu 9 października  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów i Urzędu Zamówień Publicznych.
Na posiedzeniu została przedstawiona ekspertyza „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie negocjacji w celu uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego systemu zamówień publicznych”, przygotowana na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Zawiera ona następujące bloki tematyczne: bariery dostępu do zamówień publicznych MŚP w Polsce; promowanie MŚP w zamówieniach publicznych- przegląd praktyk oraz regulacji w innych krajach UE; udzielanie zamówień publicznych poniżej tzw. progów unijnych w innych krajach UE a ułatwienie dostępu do zamówień publicznych dla wykonawców krajowych oraz z sektora MŚP; stosowanie negocjacyjnych trybów udzielania zamówień publicznych oraz dialogu technicznego w wybranych państwach UE – analiza porównawcza.
 
Uzgodniono, że partnerzy społeczni prześlą swoje uwagi do przedstawionego materiału.
 
W dalszej części spotkania przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju odniósł się do przedstawionego projektu stanowiskaZespołu doraźnego ds. zamówień publicznych w sprawie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
 
Kolejne posiedzenia zostały zaplanowane na dzień 25 i 26 października br. (MRPiPS)