W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Komunikat z posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego

W dniu 22 września 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan.
 
W obradach uczestniczyli: Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Jerzy Bartnik, Związek Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP; Piotr Duda, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
 
Strona rządowa była reprezentowana przez: Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów; Elżbietę Witek, Minister – Członek Rady Ministrów; Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej; Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii; Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w MRPiPS; Leszka Skibę, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju; Teresę Czerwińską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów; Marzenę Machałek, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Józefę Szczurek-Żelazko, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
 
Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Przedstawiciel Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik; Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.
 
W pierwszej części posiedzenia odbyła się debata z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego na temat projektu ustawy budżetowej na 2018 rok. Wicepremier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia budżetowe na 2018 r. według których deficyt ma nie przekroczyć 41,5 mld zł, natomiast dochody zaplanowano w wysokości ponad 355 mld zł, a wydatki budżetu państwa w wysokości 397 mld zł. Premier zaprezentował główne pozycje wydatków w 2018 roku. Podkreślił, że nastąpił bezprecedensowy, czterokrotny w stosunku do 2015 roku wzrost wydatków na cele społeczne, a sukcesem można określić praktyczne wyeliminowanie biedy wśród dzieci. Dodał, że ochrona zdrowia dla rządu jest również sferą priorytetową, dlatego w przyszłym roku wydatki w tym obszarze wzrosną o 5,8 mld. zł. Podczas wystąpienia podkreślił, że jest za ograniczeniem wydatków na Fundusz Pracy. Powiedział również o decyzji dotyczącej wzrostu płacy minimalnej do wysokości 2100 zł. Podsumowując stwierdził, że „przyjęto bardzo odważne założenia makroekonomiczne i mikroekonomiczne, budżetowe, fiskalne, monetarne oraz regulacyjne, czyli wszystkie dźwignie, które mamy w rękach zostały użyte maksymalnie.”
 
Strona pracodawców RDS przedstawiła główne elementy wspólnego stanowisko do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, w którym m.in. podkreślono, że zakładany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych jest zbyt wysoki; pozytywnie oceniono fakt zastosowania stabilizującej reguły wydatkowej (zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych) przy konstruowaniu budżetu państwa na 2018 r. natomiast założenie wzrostu PKB w 2018 r. na poziomie 3,8% jest obarczone wieloma ryzykami.
 
Strona pracowników zwróciła uwagę, że lepsze efekty są osiągnięte m.in. dzięki zaoszczędzeniu wydatków na płace w tym ze względu na ich zamrożenie w sferze budżetowej. Natomiast dochody w budżecie powinny pochodzić nie tylko z uszczelnienia systemu podatkowego, ale ze zmiany tego systemu. Zwrócono uwagę na nierówne traktowanie parterów społecznych w kwestii składek na organizacje członkowskie.
 
Partnerzy społeczni zgodnie sprzeciwili się wobec zakładanych na przyszły rok kierunków wydatkowania środków Funduszu Pracy. Strona społeczna nie akceptuje  niższych  wydatków na działania, które mają na celu zwiększenie podaży pracy i dostosowanie kompetencji do potrzeb rynkowych, co jest sprzeczne z obecną potrzeba gospodarki w warunkach niskiego bezrobocia i problemów ze znalezieniem pracowników. Zwracają także uwagę na potrzebę poddania pod dyskusję kwestii wysokości zasiłku dla bezrobotnych.
 
W drugiej części posiedzenia Członkowie Rady Dialogu Społecznego podjęli następujące Uchwały: 
 Uchwałę nr 40 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej;
 Uchwałę nr 41 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie ciągłości operacyjnej baz danych NFZ;
 Uchwałę nr 42 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie koordynacji prac w zakresie IT oraz regulacji dotyczących NFZ;
 Uchwałę nr 43 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie raportowania po wejściu w życie tzw. sieci szpitali oraz kontynuacji zadań sprawozdawczych NFZ w ramach nowego systemu;
 Uchwałę nr 44 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie zapytania kierowanego do Ministra Zdrowia;
 Uchwałę nr 45 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw;
 Uchwałę nr 46 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie Planu Funduszu Pracy na rok 2018;
 Uchwałę nr 47 strony pracowników i strony pracodawców RDS w sprawie konieczności opracowania we współpracy ze stroną społeczną dokumentu „Polityka lekowa państwa”.
 
W kolejnej części spotkania przeprowadzono dyskusję z udziałem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej oraz Sekretarz Stanu w MEN, Marzeny Machałek na temat reformy edukacji narodowej w obszarze kształcenia zawodowego.
 
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podkreśliła, że „szkoła branżowa ma być szkołą elastyczną, która będzie dostosowywać się do pracodawców”. Odnosząc się do projektu Uchwały nr 48 powiedziała, że 70% postulatów strony społecznej zostało zrealizowanych w ustawach i rozporządzeniach, a obecne nie są w pełni aktualne.
 
Strona społeczna zarekomendowała m.in. wprowadzenie stałego szkolenia profesjonalnych doradców zawodowych pracujących w szkołach; śledzenie losów absolwentów szkół zawodowych; poszerzenie współpracy między pracodawcami, a szkołami branżowymi, uwolnienie stawek wynagrodzeń nauczycieli zawodowych.
 
Posiedzenie plenarne zakończyło przyjęcie przez stronę społeczną Rady Uchwały nr 48 w sprawie rekomendacji zmian w systemie edukacji w obszarze kształcenia zawodowego.