W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 26 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. ubezpieczeń społecznych z udziałem Marcina Zielenieckiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli: Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Generalnego Inspektora Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i MRPiPS.
 
Wiceminister Marcin Zieleniecki przekazał informacje na temat, przesłanego do konsultacji społecznych, projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
W wyniku przeprowadzonych analiz wskazujących na to, że część z przedsiębiorców zawiesza lub rezygnuje z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie preferencyjnego okresu opłacania składek lub w roku następnym, zaproponowano, by okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 60% minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
W dalszej części spotkania dyskutowano na temat waloryzacji rent i emerytur – mechanizmu dostosowującego wysokość świadczeń do zmieniającego się otoczenia ekonomicznego.
Obecnie obowiązuje uniwersalny mechanizm waloryzacji cenowo-płacowej, uwzględniający przy wzroście świadczeń emerytalno-rentowych, wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych oraz wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Mechanizm ten zapewnia coroczny wzrost emerytur i rent, który jest korygowany decyzjami ustawodawcy, uzależnionymi od uwarunkowań gospodarczych i sytuacji finansów publicznych.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)