W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. usług publicznych

W dniu 25 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. usług publicznych z udziałem Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 
Wiceminister Piotr Dardziński omówił projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (poprzednio ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym). Nowy projekt zakłada inną strukturę oraz nazwę tej samej koncepcji. Rekomendowane jest utworzenie Sieci Badawczej: Łukasiewicz będącej zintegrowaną, zorientowaną na realizację wskazanych celów siecią organizacji badawczych, której działalność będzie koordynowana przez centralną jednostkę – Centrum: Łukasiewicz. Zarówno samo Centrum, jak i instytuty wchodzące w skład Sieci Łukasiewicz będą państwowymi osobami prawnymi.
 
Dalsza część posiedzenia dotyczyła projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Projekt zakłada konsolidację służb odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem żywności, powstanie nowej inspekcji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności - która przejmie zadania Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.  Inspekcja obejmie swoim działaniem również część zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej.
Dyskusja w tym temacie będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zespołu w dniu 12 października 2017 r.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)