W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Wspólne posiedzenie zespołu doraźnego RDS ds. zamówień publicznych oraz podzespołu ds. ochrony zdrowia

W dniu 12 września  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych oraz podzespołu ds. ochrony zdrowia. W spotkaniu udział wziął Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz  przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Funduszu Zdrowia, Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Zamówień Publicznych.
 
Posiedzenie było kontynuacją dyskusji związanej z kryteriami pozacenowymi  w zamówieniach na zakup leków oraz na temat zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 54.
 
Przedstawiciel Pracodawców RP przedstawił wyniki opinii prawnej jaka została  zlecona w kwestii czy prawo UE zezwala na stosowanie kryteriów pozacenowych na potrzeby udzielania zamówień w zamówieniach publicznych na leki. Opinia w tym zakresie potwierdza zastosowanie kryteriów innych niż cena.
 
W dalszej części spotkania eksperci partnerów społecznych odnieśli się do tez postawionych w dokumencie pn. „Wybrane zagadnienia dotyczące zamówień publicznych: opisanie przedmiotu zamówienia oraz stosowanie kryteriów oceny ofert w sektorze farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem leków biologicznych”.
 
Następnie odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych poświęcone omówieniu projektu stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Członkowie zespołu uzgodnili, że dalsze prace będą prowadzone trybie roboczym.
 
Zaproponowano, aby kolejne spotkanie poświęcone było dyskusji nad wypracowaniem propozycji dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych oraz podjęciu prac nad nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)