W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

W dniu 8 września 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Stronę rządową w spotkaniu reprezentowała Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Teresa Czerwińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
 
Wiceminister T. Czerwińska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące wstępnego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 r. Podkreśliła, że projekt budżetu na
2018 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej. Zaplanowano w nim dochody budżetu państwa w kwocie 355,7 mld zł, wydatki na kwotę 397,2 mld zł  oraz deficyt nie większy niż 41,5 mld zł. Podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi są m.in.: wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,8%, średnioroczny  wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent 6,3%, obniżenie stopy bezrobocia do poziomu 6,4%.
 
Poinformowała, że po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań Rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu "Rodzina 500 plus", którego celem pozostaje pomoc dla rodzin wychowujących dzieci oraz poprawa tendencji demograficznych w Polsce. Ponadto uwzględniono m.in. skutki wynikające z obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn oraz waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7%, wzrostu wydatków przeznaczonych na finasowanie potrzeb obronnych Polski, kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego i finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa w tym Mieszkanie Plus.
 
Odnosząc się do poziomu dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m. in.: rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line, opodatkowanie akcyzą nowych wyrobów akcyzowych, utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oraz uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych.
 
Partnerzy społeczni odnosząc się do projektowanej ustawy zwrócili uwagę m.in. na Fundusz Pracy w tym na spadek środków na Krajowy Funduszu Szkoleniowy, wysokości środków przeznaczonych na Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, zmniejszenie nakładów na aktywizację zawodową, kształtowania wynagrodzeń: Krajowej Administracji Skarbowej, pracowników więziennictwa, sądownictwa i pracowników socjalnych, stawki podatku VAT, kwoty wolnej od podatku, wsparcia najuboższych, podatku od kopalin, ochrony odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.
 
Wiceminister E. Bojanowska odniosła się do kwestii systemu pomocy społecznej. Poinformowała, że środki na system pomocy społecznej zostały zaplanowane wyższe na rok 2018 niż na rok 2017 r. Ponadto dodała, że  wypłata świadczeń na wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej jest zabezpieczona.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)