W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych

W dniu 23 sierpnia  2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych. W spotkaniu udział wziął Andrzej Jacyna - p.o  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz  przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów i Urzędu Zamówień Publicznych.
 
Tematyka posiedzenia obejmowała kontynuację dyskusji związanej z kryteriami pozacenowymi  w zamówieniach na zakup leków oraz na temat zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 54.
 
Przedstawiciel Pracodawców RP poinformował, że organizacja zwróciła się o opinię do niezależnego eksperta z prośbą o ocenę czy z punktu widzenia przepisów dyrektyw unijnych możliwe jest stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w kwestii leków. Informacja w powyższej sprawie będzie znana w połowie września br. Ponadto zwrócono się z prośbą o dokonanie przeglądu wyroków Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie przetargów lekowych.
 
Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia podkreśliło, że kryteria pozacenowe istnieją, ale głównymi kryteriami wykorzystywanymi w przetargach centralnych jest data ważności preparatu oraz wymienialność leku.
 
W drugiej części posiedzenia dyskutowano na temat zmiany ustawy o działalności leczniczej w zakresie art. 54.  Przewodniczący przypomniał, że zadłużenie szpitali w stosunku do przedsiębiorców wynosi około 11 mld zł. a termin płatności osiąga już 285 dni. W związku z tym przedstawił trzy propozycje zmian zapisu tego artykułu. Uzgodniono, że tematyka powróci do dyskusji na wspólnym posiedzeniu zespołów: doraźnego ds. zamówień publicznych i podzespołu ds. ochrony zdrowia.
 
Następnie Prezes NFZ przedstawił informacje na temat planu finansowego NFZ.
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS)