W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie (dalej: CPS ”Dialog”) Pani/Pana danych osobowych więcej w ten temat w artykule o Przetwarzaniu danych przez Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia

  W dniu 17 lipca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia pod przewodnictwem Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.  W spotkaniu udział wzięła Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Piotr Gryza – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W pierwszej części spotkania odczytano oświadczenie Przewodniczącej Krajowego Sekretariatu Ochrony  Zdrowia NSZZ „Solidarność” dotyczące zawieszenia udziału w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Ministerstwie Zdrowia.

W dalszej kolejności prezes NFZ przedstawił informacje na temat aktualnej sytuacji finansowej Funduszu, wysokości środków przeznaczonych na kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej, harmonogramu działań w tym zakresie.

Kolejnym punktem dyskusji była informacja resortu zdrowia dotyczącą opublikowanej listy szpitali wchodzących do sieci. Wiceminister P. Gryza poinformował, że poszczególne oddziały NFZ na stronie internetowej zamieściły wykaz szpitali, które zostały zakwalifikowane do systemu zabezpieczenia. W sumie do systemu weszły  594 zakłady lecznicze, z czego 516 to podmioty publiczne a 78 podmioty niepubliczne. Zakwalifikowanie szpitala do sieci oznacza, że będzie miał na kilka lat zagwarantowane finansowanie, w ramach umowy z NFZ.

Następnie Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację na temat zmian w zasadach kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień.

(Departament Dialogu i Partnerstwa SPołecznego MRPiPS)